* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з переробки радіоактивних відходів I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, стандарти, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації устаткування систем поводження з радіоактивними відходами;
      - конструкцію, призначення, характеристики та режими експлуатації устаткування системи поводження з радіоактивними відходами;
      - експлуатаційні інструкції на устаткування систем поводження з радіоактивними відходами;
      - правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж, правила ядерної безпеки атомних електростанцій, правила радіаційної безпеки, правила поводження з радіоактивними відходами;
      - санітарні норми й правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань;
      - правила будови й безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій;
      - систему обліку пересування і зберігання радіоактивних відходів на атомних електростанціях;
      - основи законодавства з охорони навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання виробничої програми з сортування, транспортування, захоронення, зберігання та перероблення радіоактивних відходів на діючому устаткуванні систем поводження з радіоактивними відходами атомної електростанції.

2.2. Організовує і контролює дотримання технологічних процесів сортування, транспортування, перероблення, захоронення та зберігання радіоактивних відходів, оперативно виявляє й усуває причини порушень.

2.3. Забезпечує надійний та найбільш економічний режим роботи діючого устаткування систем поводження з радіоактивними відходами, вносить пропозиції щодо його реконструкції і модернізації.

2.4. Вживає заходів щодо дотримання вимог технологічних регламентів, інструкцій з експлуатації, технічних умов, інших нормативних і проектних документів у частині експлуатації устаткування систем поводження з радіоактивними відходами.

2.5. Здійснює контроль за справним станом устаткування, приміщень систем поводження з радіоактивними відходами.

2.6. Бере участь у роботі комісії з технічного огляду устаткування та трубопроводів систем поводження з радіоактивними відходами, підвідомчої правилам безпечної експлуатації атомних електростанцій.

2.7. Своєчасно готує технічну документацію щодо нових технологічних режимів поводження з радіоактивними відходами.

2.8. Бере участь у роботі комісії з розслідування аварій і відмов у роботі устаткування систем поводження з радіоактивними відходами, виявляє причини їх виникнення.

2.9. Розробляє технологічні регламенти та схеми, інструкції та іншу документацію, вносить зміни до технічної документації у зв'язку з коректуванням технологічних процесів і режимів поводження з радіоактивними відходами.

2.10. Бере участь у науково-дослідних роботах, пов'язаних з розробленням та проведенням експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів поводження з радіоактивними відходами та впровадження їх у виробництво, а також у розробленні планів наукової організації праці, нової техніки, організаційно-технічних заходів щодо своєчасного освоєння виробничих потужностей, вдосконалення технології поводження з радіоактивними відходами і контролює їх виконання.

2.11. Готує технічні завдання проектним організаціям для розроблення проектної документації щодо вдосконалення діючого устаткування системи поводження з радіоактивними відходами.

2.12. Встановлює відповідно до плану роботи виробничі завдання підлеглому персоналу.

2.13. Забезпечує проведення організаційних та технічних заходів щодо створення безпечних умов праці, здійснює контроль за виконанням правил безпечного ведення робіт, радіаційної і промислової санітарії, перевіряє правильність ведення оперативної документації на робочих місцях працівників, зайнятих сортуванням, транспортуванням, переробленням, захороненням та зберіганням радіоактивних відходів.

2.14. Забезпечує своєчасний перегляд посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці підлеглого персоналу, технологічних схем систем перероблення радіоактивних відходів.

2.15. Виконує обхід робочих місць, устаткування, будівель і приміщень систем поводження з радіоактивними відходами.

2.16. Проводить інструктаж підлеглого персоналу, бере участь у проведенні протиаварійного тренування.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з переробки радіоактивних відходів I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.