Інструкція для посади "Головний збагачувач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний збагачувач" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - перспективи розвитку та технологію гірничого виробництва і збагачення;
      - виробничі потужності і режими роботи збагачувальних фабрик;
      - технічні вимоги до сировини та продуктів збагачення;
      - вимоги організації праці при проектуванні технологічних процесів;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі збагачення корисних копалин;
      - основи економіки та організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства та законодавства про охорону природи, надр;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний збагачувач призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний збагачувач підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний збагачувач керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний збагачувач під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує розробленням заходів щодо вдосконалення технології збагачення вугілля, механізації робіт на збагачувальних фабриках.

2.2. Забезпечує: виконання планів збагачення, розсортування вугілля та випуску сортового палива; дотримання технологічної і виробничої дисципліни на збагачувальних (брикетних) фабриках, поверхневих технологічних комплексах, установках.

2.3. Організовує: освоєння виробничих потужностей збагачувальних (брикетних) фабрик, введення в дію нових машин і механізмів; розроблення і впровадження організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці, поліпшення якості перероблюваного вугілля, зниження собівартості продукції, розроблення проектів стандартів та технічних умов на якість вугілля на підприємствах об'єднання; промислові випробування нового вуглезбагачувального обладнання та технологічних процесів вуглезбагачення; розроблення проектів нормативно-технічної документації на продукцію, що випускається із відходів видобування та збагачення вугілля; підготовку та впровадження заходів щодо збільшення ресурсів вугілля для коксування та іншої мети.

2.4. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку об'єднання, планів збагачення вугілля, науково-дослідних робіт щодо збагачення та комплексного використання відходів видобування і збагачення вугілля; у плануванні сировинних баз збагачувальних (брикетних) фабрик; у визначенні потреби в збагачувальному обладнанні і матеріалах; у розробленні проектно-кошторисної документації на будівництво та реконструкцію збагачувальних фабрик; у погодженні технічних умов на якість відвантажуваних вугілля і продуктів збагачення; у перевірках дотримання на фабриках правил охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; в розслідуванні нещасних випадків і аварій та розробленні заходів щодо їх запобігання.

2.5. Аналізує техніко-економічні показники роботи збагачувальних фабрик; баланс продуктів збагачення.

2.6. Складає: графіки освоєння виробничих потужностей збагачувальними (брикетними) фабриками, установками та сортувалками; плани завезення рядового (несортованого) вугілля; план заміни та модернізації застарілого обладнання.

2.7. Контролює: дотримання технології виробництва та використання збагачувального обладнання відповідно до затверджених норм; виконання заходів щодо поліпшення якості продуктів збагачення; забезпечення фабрик сировиною та залізничними вагонами, необхідними матеріалами та запасними частинами; дотримання режиму роботи фабрик та ефективне використання робочого часу.

2.8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний збагачувач має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний збагачувач має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний збагачувач має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний збагачувач має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний збагачувач має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний збагачувач має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний збагачувач має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний збагачувач має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний збагачувач має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний збагачувач несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний збагачувач несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний збагачувач несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний збагачувач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний збагачувач несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний збагачувач несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний збагачувач несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.