* *
Інструкція для посади "Начальник порту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник порту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі управління морським транспортом - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади й місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності порту;
      - профіль, спеціалізацію й особливості структури порту;
      - перспективи, вітчизняні й світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку водного транспорту й портів;
      - можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх удосконалення або заміни;
      - порядок укладання й виконання договорів;
      - вітчизняні й зарубіжні досягнення науки й технології в галузі транспорту й досвід завоювання позицій на світових і регіональних ринках;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з організації роботи портів;
      - правила перевезення вантажів, пасажирів, багажу й тарифні керівництва;
      - організацію перевезень вантажів у прямому змішаному залізнично-водному та в іншому сполученні;
      - організацію та технологію перевантажувальних робіт;
      - умови оброблення й обслуговування суден у портах;
      - положення про взаємовідносини й взаємну відповідальність портів, пароплавств щодо виконання плану перевезення та перевалювання вантажів;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів.

1.4. Начальник порту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник порту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник порту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник порту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності порту відповідно до його статусу, у тому числі надання портом послуг, пов'язаних із перевантажувальними роботами, лоцманським проведенням, буксируванням суден, якірною стоянкою й наданням суднам місць біля причалів, із навантаженням і вивантаженням вантажів, посадкою й висадкою пасажирів і будь-яких інших портових послуг.

2.2. Визначає напрями розвитку порту у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності.

2.3. Організовує роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів порту, спрямовує їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення обслуговування суден, пасажирів і вантажів на відведених порту території й акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать порту.

2.4. Забезпечує впровадження нової техніки й прогресивної технології, організації праці під час навантаження, розвантаження й обслуговування суден.

2.5. Спрямовує діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів.

2.6. Забезпечує виконання портом зобов'язань перед державним бюджетом.

2.7. Організовує господарську діяльність порту на основі застосування методів обґрунтованого планування нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня оброблення суден, раціонального й економного витрачання всіх видів ресурсів.

2.8. Видає обов'язкові постанови, що регулюють питання безпеки руху, охорони вантажів, майна порту й громадського порядку, проведення санітарних і протипожежних заходів у порту, охорони навколишнього природного середовища, порядку заходу суден у порт і виходу з нього, а також розпорядження про затримку суден і вантажів, забезпечення безпечної стоянки й оброблення суден.

2.9. Видає звід звичаїв порту.

2.10. Встановлює порядок руху суден у порту і на підходах до нього за погодженням із начальниками підприємств, що мають акваторії, суміжні з акваторією порту.

2.11. Забезпечує утримання в справному стані гідротехнічних споруд, засобів зв'язку; й електрорадіонавігації, що перебувають у володінні порту, засобів навігаційного устаткування на підхідних каналах і акваторії порту.

2.12. Контролює підтримання оголошених глибин і визначення районів обов'язкового використання буксирів із метою забезпечення безпеки мореплавання.

2.13. Забезпечує вживання ефективних заходів для прийняття із суден забруднених і стічних вод (для нафтоперевантажувальних портів також вод, що містять нафту), сміття та інших речовин, шкідливих для навколишнього природного середовища й здоров'я людини, а також зменшення обсягів утворення та знешкодження, переробки, безпечного складування або захоронення виробничих, побутових та інших відходів.

2.14. Вимагає надання плавучих та інших технічних засобів, які знаходяться на території порту, для рятування людей і суден, що зазнають лиха.

2.15. Вживає заходів щодо забезпечення порту кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.

2.16. Розглядає справи про адміністративні правопорушення й накладає адміністративні стягнення відповідно до чинного законодавства України.

2.17. Вживає заходів щодо соціального розвитку колективу порту, забезпечує розроблення, укладання й виконання колективного договору; сприяє розвитку творчої ініціативи й трудової активності працівників.

2.18. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності роботи кожного працівника.

2.19. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам підрозділів порту.

2.20. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни й обліку, господарського розрахунку.

2.21. Вживає заходів щодо соціального захисту колективу порту, забезпечення й збереження зайнятості працівників.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник порту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник порту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник порту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник порту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник порту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник порту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник порту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник порту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник порту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник порту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник порту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник порту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник порту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник порту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник порту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник порту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.