Інструкція для посади "Редактор науковий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Редактор науковий" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний редактор науковий: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора наукового I категорії - не менше 2 років. Редактор науковий I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора наукового II категорії - не менше 2 років. Редактор науковий II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора наукового - не менше 1 року. Редактор науковий: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - граматику та стилістику мови;
      - інформацію про новітні досягнення певного наукового спрямування;
      - правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань;
      - основи літературного та наукового редагування;
      - термінологічні стандарти, інформаційно-довідкову літературу;
      - правила коректури, коректорські знаки;
      - загальновживані позначення, скорочення;
      - методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників;
      - порядок укладення та виконання договорів;
      - вітчизняний і світовий досвід з редакторської роботи;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Редактор науковий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Редактор науковий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Редактор науковий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Редактор науковий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює підготовлення до випуску наукових видань певного тематичного напряму.

2.2. Визначає актуальність, вид, цільове призначення, новизну рукопису.

2.3. Редагує прийнятий до видання рукопис, редакторською майстерністю сприяє підвищенню його літературного, наукового й професійного рівня.

2.4. Бере участь у формуванні тематичних планів випуску літератури, визначенні тем видань, доборі авторів, упорядників, рецензентів тощо.

2.5. Розглядає пропозиції щодо укладення договорів з позаштатними творчими працівниками.

2.6. Аналізує рецензії, готує редакторський висновок на авторський оригінал, аргументує його схвалення чи відхилення.

2.7. Подає пропозиції щодо художнього оформлення видання.

2.8. Надає допомогу авторам щодо визначення композиції видання (розміщення частин, розділів; підготовлення апарату книги: передмови, бібліографічних довідок, іменних та предметних покажчиків, коментарів тощо), погоджує доповнення, скорочення.

2.9. Забезпечує відповідність структури змісту видання, видавничого оригіналу чинним нормативним документам.

2.10. Потверджує висновки видавництва щодо оригіналу, який повертається авторові на перероблення, перевіряє виконання вимог рецензентів після доопрацювання рукопису.

2.11. У разі подання неякісного за структурою та змістом авторського оригіналу у визначений термін мотивує висновок про відхилення рукопису.

2.12. Складає робочий зміст для технічного редактора, анотацію для книгорозповсюджувальних організацій.

2.13. Редагує подані автором ілюстративні матеріали, визначає їх кількість і місце в книзі, бере участь у розробленні проекту оформлення видань, візує оригінали ілюстрацій, креслень, схем, фотографій, відбитки репродукцій.

2.14. Перевіряє правильність використання наукових термінів, одиниць вимірювання, скорочень, дат, написання імен.

2.15. Звіряє цитати й запозичені тексти з першоджерелами, переносить авторську правку до робочого примірника.

2.16. Готує і редагує рекламні матеріали на видання, оформляє знаки охорони авторського права, перевіряє правильність бібліотечних індексів.

2.17. Контролює якість звіреного й вичитаного видавничого оригіналу, візує рукопис до складання, сигнальні примірники - до випуску у світ.

2.18. Бере участь у розробленні індивідуальних графіків підготовлення і здавання у виробництво видань, відповідає за їх виконання.

2.19. Формує паспорт видання (основні дані про рукопис, строки руху в редакційно-виробничому процесі, показники технічного й художнього оформлення, додаткові вказівки).

2.20. Консультує редакторів з наукових питань.

2.21. Вивчає новітні наукові досягнення для підвищення редакторської майстерності.

2.22. Бере участь у конференціях, семінарах, виставках-ярмарках, презентаціях, виробничих нарадах працівників видавництва, засіданнях редакційної та художньої ради.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Редактор науковий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Редактор науковий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Редактор науковий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Редактор науковий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Редактор науковий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Редактор науковий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Редактор науковий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Редактор науковий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Редактор науковий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Редактор науковий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Редактор науковий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Редактор науковий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Редактор науковий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Редактор науковий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Редактор науковий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Редактор науковий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.