* *
Інструкція для посади "Випусковий відповідальний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випусковий відповідальний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією випускового періодичного видання - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері;
      - методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників;
      - технологію редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва;
      - чинні технологічні інструкції на процеси поліграфічного виробництва;
      - правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань;
      - основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

1.4. Випусковий відповідальний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випусковий відповідальний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випусковий відповідальний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випусковий відповідальний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідає за своєчасний випуск видань.

2.2. Бере участь у розробленні попереднього плану (начерку) чергового номера періодичного видання, принципів оформлення номера: розміщення ілюстрацій, компонування добірок, оздоблення заголовків.

2.3. У разі потреби вносить зміни в обсяг матеріалу, підготовленого до випуску, та приймає оперативні рішення щодо його коригування, стежить за дотриманням чинних технологічних інструкцій щодо підготовлення, оформлення та випуску періодичного видання.

2.4. Розробляє разом з головним редактором оптимальну схему планування випуску видання.

2.5. Перевіряє, уточнює, зводить у загальновидавничий план пропозиції редакцій, координує їх діяльність.

2.6. Встановлює порядок і строки руху рукописів та коректур у технічній редакції, коректорському відділі згідно із затвердженим у видавництві й погодженим з друкарнею графіком випуску видання.

2.7. Контролює дотримання редакціями встановлених термінів і обсягів підготовлення матеріалів.

2.8. Організовує проведення творчих і виробничих нарад.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випусковий відповідальний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випусковий відповідальний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випусковий відповідальний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випусковий відповідальний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випусковий відповідальний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випусковий відповідальний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випусковий відповідальний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випусковий відповідальний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випусковий відповідальний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випусковий відповідальний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випусковий відповідальний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випусковий відповідальний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випусковий відповідальний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випусковий відповідальний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випусковий відповідальний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випусковий відповідальний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.