* *
Інструкція для посади "Випусковий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випусковий" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням у видавництві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері;
      - методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників;
      - технологію редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва;
      - чинні технологічні інструкції на процеси поліграфічного виробництва;
      - правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань;
      - основи економіки, управління, організації виробництва, авторського права й трудового законодавства.

1.4. Випусковий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випусковий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випусковий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випусковий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасне і якісне виконання поліграфічним підприємством замовлень, прийнятих від видавництва.

2.2. Налагоджує виробничі зв'язки видавництва з друкарнею, передає і технічно оформляє замовлення, вирішує питання, що виникають у процесі виробництва.

2.3. Контролює своєчасність проходження видавничих матеріалів на всіх стадіях редакційно-виробничого процесу згідно із затвердженим у видавництві й погодженим з друкарнею графіком випуску видання.

2.4. Доповідає завідувачу виробничого відділу підприємства про випадки відхилень від видавничої специфікації та порушень строків, передбачених у графіку.

2.5. Приймає від друкарні верстки, звірки, чисті аркуші та сигнальні примірники і перевіряє відповідність їх технологічним інструкціям.

2.6. У разі недоброякісного виконання робіт повертає замовлення на доопрацювання.

2.7. Здійснює вичитування і скорочення текстів, контролює верстання сторінок періодичного видання, приймає оперативні рішення стосовно коригування матеріалу, підготованого до друкування.

2.8. Реєструє зауваження до чергового номера періодичного видання, бере участь в організації випуску наступного номера.

2.9. Готує матеріали для проведення творчих і виробничих нарад.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випусковий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випусковий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випусковий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випусковий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випусковий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випусковий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випусковий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випусковий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випусковий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випусковий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випусковий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випусковий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випусковий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випусковий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випусковий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випусковий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.