Інструкція для посади "Завідувач маркетингового відділу видавництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач маркетингового відділу видавництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти;
      - методичні матеріали з організації збуту друкованої продукції;
      - теорію і практику маркетингу (методи здійснення ринкових досліджень, вивчення ринкових ситуацій, формування товарної, цінової, рекламно-інформаційної, збутової політики);
      - специфіку конкуренції на ринку друкованої продукції;
      - методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту;
      - правила експлуатації інформаційних систем;
      - основи менеджменту й трудового законодавства.

1.4. Завідувач маркетингового відділу видавництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач маркетингового відділу видавництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач маркетингового відділу видавництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач маркетингового відділу видавництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує розроблення коротко- та довготермінової стратегії маркетингової діяльності видавництва, орієнтує керівництво на вибір тематики видань для всебічного задоволення потреб за категоріями споживачів.

2.2. Здійснює управління процесами маркетингових досліджень: аналізування архітектоніки видань, застосування прогресивних технологій, використання виробничих ресурсів, формування конкурентоспроможного асортименту видань, визначення впливу соціально-економічного середовища, ємності ринку, сфер збуту, обґрунтування принципів та методів досліджень.

2.3. Формує маркетингову стратегію періодичного видання: поєднання споживчих і комерційних вартостей, визначення доцільності географічного розміщення.

2.4. Розробляє основні напрями маркетингової діяльності видавництва: розширення зон наявності друкованої продукції на внутрішньому й зовнішньому ринку, концептуальні засади збутової та цінової політики, тактику конкурентної боротьби, напрями диверсифікації діяльності видавництва.

2.5. Організовує дослідження ринкової кон'юнктури, споживчих властивостей видань та факторів, що визначають структуру й динаміку попиту на продукцію.

2.6. Бере участь у розробленні рекомендацій щодо вдосконалення тематики і якості виготовлення видань.

2.7. Координує діяльність функціональних підрозділів зі збирання і аналізування інформації, необхідної для утворення банку даних з маркетингу видань.

2.8. Розробляє заходи з підвищення ефективності роботи маркетингових служб та їх підрозділів.

2.9. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід маркетингової діяльності.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач маркетингового відділу видавництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач маркетингового відділу видавництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач маркетингового відділу видавництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач маркетингового відділу видавництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач маркетингового відділу видавництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач маркетингового відділу видавництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач маркетингового відділу видавництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач маркетингового відділу видавництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач маркетингового відділу видавництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач маркетингового відділу видавництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач маркетингового відділу видавництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач маркетингового відділу видавництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач маркетингового відділу видавництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач маркетингового відділу видавництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач маркетингового відділу видавництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач маркетингового відділу видавництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.