Інструкція для посади "Кодифікатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кодифікатор" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативно-правові акти, постанови, розпорядження, накази, інші керівні матеріали і документи з питань, що стосуються діловодства;
      - правила зберігання законодавчих та інших нормативних документів;
      - принципи розроблення класифікаторів і порядок користування ними;
      - основи організації праці;
      - правила експлуатації технічних засобів;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Кодифікатор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кодифікатор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кодифікатор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кодифікатор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде роботу з добирання, зберігання, систематизації та обліку законодавчих, нормативно-правових актів і документів.

2.2. Видає працівникам установ, організацій, підприємств необхідні законодавчі та інші нормативні документи; веде облік їх видавання-повернення.

2.3. Вносить у примірники законодавчих та інших нормативних документів, відповідно до змін, необхідні помітки.

2.4. Складає перелік документів, що застаріли.

2.5. Вживає необхідних заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кодифікатор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кодифікатор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кодифікатор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кодифікатор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кодифікатор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кодифікатор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кодифікатор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кодифікатор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кодифікатор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кодифікатор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кодифікатор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кодифікатор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кодифікатор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кодифікатор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кодифікатор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кодифікатор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.