* *
Інструкція для посади "Брокер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Брокер" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, нормативні і методичні матеріали, які стосуються торговельно-економічної діяльності;
      - ринкові методи господарювання, закономірності та особливості розвитку економіки;
      - кон'юнктуру внутрішнього та зовнішнього ринку;
      - профіль біржі, брокерської контори, іншого підприємства, установи, організації;
      - види біржових угод;
      - правила ведення переговорів про умови купівлі або продажу товару, надання послуг;
      - порядок установлення ціни товару (послуги), його оплати і доставляння;
      - організацію торгівлі, рекламної діяльності, проведення інвестиційних конкурсів, торгів та аукціонів;
      - правила складання аукціонних каталогів;
      - основи соціальної психології;
      - вимоги до товару (послуги);
      - порядок підготовки та укладання договорів;
      - оформлення необхідних документів, установленої звітності, інформації про товар, який продається, та послуги, що надаються;
      - організацію праці та управління, цивільне і трудове законодавство.

1.4. Брокер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Брокер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Брокер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Брокер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Купує і продає партії товару на аукціонах, ринках наявного товару або термінового ринку товарів, а також цінних паперів і фінансових документів, у тому числі іноземної валюти, комерційних послуг (кредит, укладання трудових договорів і контрактів, транспортні послуги, продаж нерухомості, вантажні перевезення, організація реклами тощо).

2.2. Установлює ділові контакти з покупцями і продавцями товарів, замовниками і тими, хто надає послуги.

2.3. Забезпечує своєчасний і на найбільш вигідних умовах продаж або купівлю товару, укладання договорів, надання послуг.

2.4. Вивчає кон'юнктуру внутрішнього та зовнішнього ринку, споживчі властивості товарів, надійність цінних паперів, вимоги учасників угоди під час купівлі та продажу товарів, надання послуг, а також під час укладання комерційних (валютних, кредитних) біржових угод, різних за ступенем довіри (договір комісії, договір доручення).

2.5. Відвідує торги та аукціони, забезпечує подання необхідних даних для підготування аукціонних каталогів, своєчасне встановлення від імені клієнта ціни продажу та її зміну, а також суми угоди.

2.6. Веде переговори щодо купівлі або продажу за приватною угодою допроданих на аукціоні товарів.

2.7. Організовує транспортування товару, установлює вартість доставляння й оформлює стягнення її вартості з клієнта.

2.8. Виконує розрахунково-аналітичні операції і роботи з реєстрації та оформлення біржових документів, формулює зміст заявки.

2.9. Консультує клієнтів з питань у межах його компетенції.

2.10. Керує роботою підлеглих йому агентів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Брокер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Брокер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Брокер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Брокер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Брокер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Брокер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Брокер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Брокер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Брокер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Брокер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Брокер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Брокер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Брокер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Брокер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Брокер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Брокер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.