* *
Інструкція для посади "Агент рекламний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент рекламний" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали та документи, які стосуються торговельної діяльності;
      - законодавство про рекламу;
      - види реклами та основи організації рекламної діяльності;
      - перспективи розвитку галузі, підприємства, установи, організації, які виробляють рекламовану продукцію та надають послуги;
      - номенклатуру та асортимент продукції, що виготовляється, та надаваних послуг, основні їх характеристики;
      - вимоги потенційних покупців (замовників) до продукції та послуг;
      - чинні цінники і прейскуранти;
      - основи організації зв'язку із засобами масової інформації, прийоми та методи ділового спілкування і ведення переговорів;
      - основи психології;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Агент рекламний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент рекламний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент рекламний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент рекламний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює як посередник роботу з репрезентації та просування товарів, послуг, комерційних ідей виконання комплексних заходів, спрямованих на сприяння їх реалізації або досягнення інших маркетингових завдань, дотримуючись чинних етичних норм рекламування товарів та послуг.

2.2. Укладає договори або угоди поміж довірителем і посередником, що визначають характер та обсяг робіт, які необхідно виконати за рахунок і від імені довірителя, а також їх оплату за чинними тарифами або умовами договору (угоди).

2.3. Інформує потенційних покупців і споживачів про нові товари, послуги, ідеї, розкриваючи їх специфічні особливості, що не властиві іншим, про практичне використання об'єктів реклами, переконуючи їх, що саме цей товар (послуга, ідея) йому потрібні.

2.4. Під час проведення рекламної роботи посилається на думку престижного покупця або споживача, ураховує платоспроможність різних груп населення.

2.5. Складає і подає в установлені терміни відповідну звітність.

2.6. Стимулює споживача повторно робити купівлю товару і звертатись за послугами.

2.7. Виділяє об'єкт реклами з безлічі повідомлень, що циркулюють у засобах масової інформації, характеризує його додатково відмітними споживчими якостями, перевагами на ринку товарів і послуг, створюючи попит і спонукаючи покупців та споживачів до укладання угод.

2.8. Вживає заходів щодо забезпечення участі потенційних покупців та споживачів у презентаціях товарів і послуг, а також ярмарках, виставках, екскурсіях на підприємства, які виготовляють продукцію, що рекламується.

2.9. Здійснює роботу з популяризації підприємства-виготовлювача, його комерційних зв'язків, принципів, покладених в основу його діяльності, спрямовану на формування доброзичливого ставлення покупців та споживачів і забезпечення престижу рекламодавця.

2.10. Веде роз'яснювальну роботу серед покупців та споживачів товарів щодо гарантій, прав та способів захисту їх інтересів.

2.11. Бере участь у реалізації перспективних планів підготовки і розміщення реклами з урахуванням характеру попиту (рівномірного або сезонного) на товари та послуги, удосконаленні методів її проведення, а також у роботі з підвищення ефективності та зменшення витрат, пов'язаних із рекламою.

2.12. Установлює зв'язок із засобами масової інформації з питань розміщення реклами.

2.13. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації рекламної роботи, опанування нових видів реклами, що забезпечують відмінність і просування рекламного об'єкта на внутрішньому та зовнішньому ринку товарів і послуг.

2.14. Взаємодіє з іншими агентами з реклами.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент рекламний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент рекламний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент рекламний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент рекламний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент рекламний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент рекламний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент рекламний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент рекламний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент рекламний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент рекламний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент рекламний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент рекламний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент рекламний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент рекламний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент рекламний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент рекламний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.