Інструкція для посади "Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали з організації праці і управління виробництвом;
      - цілі і стратегію підприємства;
      - перспективи технічного та економічного розвитку підприємства;
      - економіку та організацію виробництва, праці та управління;
      - структуру і штат підприємства;
      - порядок розроблення програм і планів з удосконалення організації праці;
      - зміст основних напрямів наукової організації праці та методи проведення науково-дослідних робіт із цих напрямів;
      - методи визначення економічної ефективності заходів з організації праці, оцінки рівня організації праці, виробництва та управління;
      - досягнення вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі вдосконалення організації праці та керування виробництвом;
      - організаційну техніку, засоби механізації інженерної та управлінської праці;
      - основи технології виробництва;
      - основи соціології, психології і фізіології праці;
      - стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує проведення досліджень у галузі організації праці та керування виробництвом, спрямованих на створення організаційної структури управління підприємством, здатної до впровадження інновацій і оперативної адаптації до змін зовнішнього середовища (кон'юнктури ринку) і підвищення продуктивності праці.

2.2. Організовує участь лабораторії в розробленні та реалізації програм з удосконалення організації праці і управління виробництвом.

2.3. Керує проведенням досліджень з вивчення умов праці, її організації, соціологічних і психофізіологічних аспектів праці, їх впливу на продуктивність і якість праці, розробленням рекомендацій з удосконалення форм розподілу і кооперації праці, раціонального використання робочого часу, розповсюдження прогресивних прийомів і методів праці, атестації та раціоналізації робочих місць, скорочення застосування важкої фізичної праці, створення сприятливих у психофізіологічному та санітарно-гігієнічному відношенні умов праці, упровадження найбільш раціональних режимів праці та відпочинку, підвищення культури виробництва.

2.4. Організовує вивчення існуючої структури управління підприємством, проведення аналізу її ефективності відповідно до ринкових умов господарювання на основі її порівняння зі структурою передових підприємств, які виробляють аналогічну продукцію.

2.5. Забезпечує розроблення пропозицій з раціоналізації структури управління у відповідності з метою і стратегією підприємства, діючих систем, форм і методів управління виробництвом, удосконалення організаційно-розпорядчої документації та організації документообігу, упровадження технічних засобів оброблення інформації, персональних комп'ютерів і мереж, автоматизованих робочих місць.

2.6. Бере участь у розробленні організаційних заходів щодо запобігання необґрунтованого скорочення чисельності зайнятих на підприємстві працівників у разі зміни обсягів виробництва (регулювання робочого часу, переміщення на інші дільниці роботи, уведення скороченого робочого тижня тощо).

2.7. Здійснює методичне керівництво і координацію робіт з регламентації праці персоналу, розроблення положень про структурні підрозділи підприємства та посадових інструкцій працівникам.

2.8. Організовує роботу з вивчення та узагальнення досягнень вітчизняної та світової практики в галузі наукової організації праці та керування виробництвом, адаптації типових рішень, міжгалузевих нормативних матеріалів до умов підприємства, розроблення рекомендацій щодо їх застосування, забезпечує впровадження нормативних розробок після затвердження.

2.9. Координує роботу з питань наукової організації праці на підприємстві, сприяє пропаганді досягнень наукової організації праці, надає методичну допомогу підрозділам підприємства в реалізації планів з наукової організації праці.

2.10. Керує проведенням обліку, аналізу і визначення ефективності заходів з удосконалення організації праці, а також складанням встановленої звітності.

2.11. Керує робітниками лабораторії.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.