Інструкція для посади "Начальник відділу підготовки кадрів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу підготовки кадрів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з підготовки кадрів - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві;
      - структуру і штати підприємства, його профіль, спеціалізацію і перспективи його розвитку, кадрову політику і стратегію підприємства, порядок складання планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, навчальних планів і програм іншої навчально-методичної документації, організацію процесу безперервного навчання працівників;
      - прогресивні форми, методи і засоби навчання, порядок укладання договорів з учбовими закладами і виробничих угод з викладачами і наставниками;
      - порядок фінансування витрат на навчання, методи аналізу ефективності підготовки і підвищення кваліфікації, організацію роботи з профорієнтації і профвідбору;
      - основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
      - форми, види і методи професійного навчання;
      - методи планування, порядок розроблення планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, навчальних планів і програм та іншої навчально-методичної документації;
      - системи оплати праці викладачів та інструкторів виробничого навчання;
      - умови матеріального забезпечення кадрів, які направляються на навчання з відривом від роботи;
      - порядок ведення обліку і складання звітності з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - основи соціології;
      - основи психології;
      - основні принципи, форми і методи трудового навчання і виховання учнів, залучення їх до продуктивної праці, професійної орієнтації молоді;
      - основи трудового законодавства;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

1.4. Начальник відділу підготовки кадрів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу підготовки кадрів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу підготовки кадрів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу підготовки кадрів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує постійне підвищення рівня професійних знань, вміння, навичок працівників підприємства згідно з метою і стратегією підприємства, кадровою політикою, напрямом і рівнем розвитку техніки, технології і організації управління, освоєнням нових видів виробів, робіт (послуг), ресурсами і інтересами працівників для досягнення і додержання високої ефективності праці з виробництва конкурентоспроможної продукції.

2.2. Керує організацією підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу на виробництві, економічного навчання, практичної підготовки молодих спеціалістів у період проходження ними стажування, виробничої практики студентів та учнів.

2.3. Бере участь у розробленні стратегії розвитку персоналу підприємства програм професійного розвитку.

2.4. На основі аналізу загальної потреби підприємства у кадрах визначеного рівня і профілю підготовки, заявок структурних підрозділів, з урахуванням результатів атестації і індивідуальних планів розвитку робітників планує їх підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації, визначає напрями, методи і строки навчання.

2.5. Забезпечує укладання договорів з установами професійної освіти, курсами підвищення кваліфікації, підприємствами, у тому числі закордонними, з навчання і стажування персоналу, визначення витрат на навчання, організовує направлення працівників на навчання згідно з договорами, оформлює необхідні документи тим, що направляються на навчання за кордон.

2.6. Здійснює організаційно-методичне керівництво, оснащення і розвиток матеріальної бази установ професійного навчання і курсів підвищення кваліфікації, які входять у структуру підприємства, впровадження в навчальний процес автоматизованих засобів навчання і різних типів автоматизованих тренажерних комплексів з нової техніки і нових технологічних процесів.

2.7. Організовує роботу з професійної орієнтації молоді, трудового виховання та навчання суспільно корисній продуктивній праці.

2.8. Здійснює зв'язок з базовими школами та професійно-технічними закладами освіти з питань професійної підготовки учнів.

2.9. Забезпечує укладання угод з викладачами й інструкторами виробничого навчання, складає документи для оплати праці за навчання і керівництво виробничою практикою.

2.10. Забезпечує контроль за систематичністю і якістю занять, які проводяться, успішністю учнів, додержання строків навчання, виконання навчальних планів і програм, правильністю ведення встановленої документації.

2.11. Розробляє заходи з підвищення професійної підготовки і педагогічної кваліфікації наставників, викладачів і інструкторів виробничого навчання.

2.12. Розроблює та здійснює заходи щодо створення необхідних умов для навчання без відриву від виробництва у вечірніх (змінних) загальноосвітніх школах, у базових професійно-технічних закладах освіти, у вечірніх та заочних вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти.

2.13. Керує розробленням навчально-методичної документації (навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів занять навчальних груп тощо) з урахуванням вимог виробництва.

2.14. Організовує добір кадрів викладачів, майстрів виробничого навчання, наставників молоді та інструкторів із числа висококваліфікованих працівників, згідно з навчальними програмами встановлює режим занять для всіх видів професійного навчання кадрів.

2.15. Забезпечує контроль за систематичністю та якістю занять, які проводяться, успішністю учнів, додержанням строків навчання, виконанням навчальних планів і програм, правильністю ведення встановленої документації.

2.16. Керує роботою з професійної орієнтації молоді і організації професійного відбору, використання наукових методів відбору контингенту для навчання масовим професіям і спеціальностям, здійснює зв'язок зі службами профорієнтації.

2.17. Забезпечує функціонування системи адаптації молодих спеціалістів і робочих на виробництві, включаючи спеціальні видання і іншу інформацію про виробництво, проведення "днів відкритих дверей", реалізацію програм практичного навчання, розвитку наставництва.

2.18. Організовує виробничу практику студентів і учнів.

2.19. Розробляє заходи щодо підвищення професійної підготовки та педагогічної кваліфікації наставників, викладачів і інструкторів виробничого навчання.

2.20. Сприяє створенню та організації роботи шкільних кабінетів профорієнтації, здійсненню зв'язку з територіальними і галузевими службами профорієнтації.

2.21. Організовує роботу щодо створення та розширення навчально-виробничої бази згідно з нормативами, забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою, оснащення навчальних і методичних кабінетів устаткуванням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочним приладдям, бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників.

2.22. Подає на затвердження трудові угоди з викладачами та інструкторами виробничого навчання, керує складанням кошторисів витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, документів на оплату праці за навчання і керівництво виробничою практикою.

2.23. Організовує контроль за відвідуванням занять і успішністю працівників, які навчаються на курсах та в навчальних закладах без відриву від виробництва, за якістю їх підготовки, у тому числі нових спеціальностей, пов'язаних із науково-технічним прогресом.

2.24. Здійснює зв'язок з відповідними науково-дослідними інститутами та вищими закладами освіти з питань підвищення кваліфікації працівників підприємства і підготовки наукових кадрів.

2.25. Розробляє пропозиції щодо складу кваліфікаційних комісій, матеріали до засідань навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання працівників на виробництві, бере участь в організації їх роботи.

2.26. Забезпечує реалізацію рішень цих комісій і навчально-методичної ради, розроблення заходів, які сприяють зростанню продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації працівників.

2.27. Очолює роботу з постійного вдосконалення форм і методів професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, аналізу якісних показників результатів навчання та його ефективності, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи в цій галузі.

2.28. Бере участь у розробленні заходів щодо професійно-кваліфікаційного просування молодих працівників.

2.29. Організовує роботу з аналізу якісних результатів навчання і його ефективності, розробленні пропозицій з удосконалення форм і методів навчання і підвищення кваліфікації, заходів з усунення недоліків з урахуванням побажань працівників підприємства, які навчаються.

2.30. Контролює додержання соціальних гарантій працівників у період навчання (збереження стажу, надання скороченого робочого дня, оплачуваних відпусток тощо), створення необхідних умов для навчання без відриву від виробництва.

2.31. Забезпечує правильні витрати коштів, асигнованих для навчання, відповідно до затверджених кошторисів та фінансових планів підприємства, а також складання встановленої звітності з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

2.32. Керує працівниками відділу.

2.33. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.34. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу підготовки кадрів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу підготовки кадрів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу підготовки кадрів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу підготовки кадрів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу підготовки кадрів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу підготовки кадрів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу підготовки кадрів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу підготовки кадрів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу підготовки кадрів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу підготовки кадрів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу підготовки кадрів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу підготовки кадрів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу підготовки кадрів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу підготовки кадрів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу підготовки кадрів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу підготовки кадрів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.