Інструкція для посади "Начальник майстерні ремонтно-механічної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник майстерні ремонтно-механічної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності ремонтно-механічної майстерні;
      - Статут про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - правила будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів;
      - правила технічної експлуатації перевантажувальних машин;
      - правила технічної експлуатації електроустаткування;
      - правила будови та безпечної експлуатації верстатного парку, устаткування, компресорних установок, повітропроводів, котлів і повітряних балонів;
      - єдину систему планово-запобіжного ремонту;
      - порядок складання паспортів на устаткування, інструкцій з його експлуатації, ремонтних відомостей та іншої технічної документації;
      - технічні вимоги до продукції, технології виробництва;
      - основи економіки та організації виробництва і праці;
      - техніко-економічне та виробниче планування, методи госпрозрахунку;
      - норми та розцінки робіт;
      - положення про оплату праці;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник майстерні ремонтно-механічної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник майстерні ремонтно-механічної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник майстерні ремонтно-механічної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник майстерні ремонтно-механічної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання планових завдань ремонтно-механічної майстерні, ефективне використання виробничих потужностей, економне витрачання сировини, матеріалів, електроенергії, підвищення продуктивності праці.

2.2. Організовує підготовку виробництва та забезпечує контроль за додержанням технологічних процесів, упровадженням наукової організації праці, механізації та автоматизації трудомістких процесів та ручної праці.

2.3. Забезпечує створення умов для освоєння та виконання робітниками норм виробітку, розробляє пропозиції щодо перегляду норм виробітку та розцінок, присвоєння розрядів робітникам відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

2.4. Здійснює заходи щодо запобігання браку з підвищення якості продукції і виконуваних робіт.

2.5. Забезпечує повне завантаження та правильне використання устаткування.

2.6. Проводить аналіз наслідків виробничої діяльності ремонтно-механічної майстерні, здійснює контроль за правильністю та своєчасністю оформлення документів з обліку робочого часу, виробітку, простоїв та заробітної плати.

2.7. Організовує роботу з раціоналізації та винахідництва серед інженерно-технічних працівників та робітників ремонтно-механічної майстерні.

2.8. Контролює додержання працівниками трудової та виробничої дисципліни, виконання ними правил та норм з охорони праці.

2.9. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, та накладання дисциплінарних стягнень на порушників дисципліни.

2.10. Організовує проведення робіт з підвищення рівня технічних та економічних знань працівників.

2.11. Здійснює керівництво й контроль за роботою з охорони праці, виробничої санітарії, електро- та протипожежної безпеки.

2.12. Забезпечує правильну експлуатацію виробничих приміщень, ремонтних майданчиків, силових установок та іншого устаткування, своєчасне проведення їх ремонту, огляду та випробувань, правильне ведення технічної документації та паспортів.

2.13. Забезпечує утримання в справному стані захисних пристосувань до верстатів, машин, механізмів та іншого устаткування, запобіжних пристроїв та санітарно-технічного устаткування.

2.14. Організовує безпечне зберігання, транспортування та використання отруйних, їдких, вибуховогненебезпечних та радіоактивних речовин, контролює додержання вимог безпеки під час роботи із цими речовинами.

2.15. Здійснює керівництво розробленням нових та переглядом чинних посадових інструкцій для спеціалістів та службовців та інструкцій з безпечного ведення робіт для всіх робітничих професій.

2.16. Забезпечує складання проектів комплексних і поточних планів заходів щодо поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник майстерні ремонтно-механічної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник майстерні ремонтно-механічної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник майстерні ремонтно-механічної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник майстерні ремонтно-механічної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник майстерні ремонтно-механічної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник майстерні ремонтно-механічної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник майстерні ремонтно-механічної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник майстерні ремонтно-механічної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник майстерні ремонтно-механічної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник майстерні ремонтно-механічної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник майстерні ремонтно-механічної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник майстерні ремонтно-механічної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник майстерні ремонтно-механічної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник майстерні ремонтно-механічної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник майстерні ремонтно-механічної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник майстерні ремонтно-механічної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.