Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із засобів диспетчерського і технологічного керування - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази органів вищого рівня; розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо ремонту, технічного обслуговування, налагодження і випробовування засобів диспетчерського і технологічного керування; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; Правила безпечної експлуатації електроустановок; Правила влаштування електроустановок; Правила Держнаглядохоронпраці; будівельні норми і правила (в мережах для даної посади); Правила безпеки під час обслуговування ЗДТК в енергокомпаніях; нормативно-технічні документи щодо експлуатації і ремонту ЗДТК; типові й місцеві інструкції, що стосуються обслуговуваного устаткування, приладів і пристроїв; схеми, конструкції, принцип дії всього обслуговуваного устаткування, приладів і пристроїв; схеми мережі зв'язку; схеми електричних з'єднань ПЕМ, схему ліній і каналів зв'язку ПЕМ; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств з експлуатації ЗДТК; перспективу розвитку мереж; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує, керує і проводить роботи з ремонту, технічного обслуговування, налагодження і випробування закріплених за ним засобів диспетчерського й технологічного керування (ЗДТК), до яких відносяться: комутаційна апаратура диспетчерського й технологічного зв'язку (автоматичні телефонні станції (електромеханічні, декадно-крокові, координатні, електронні, квазіелектронні та цифрові), диспетчерські телефони, станції і комутатори, установки директорського зв'язку, оперативні переговорні пристрої, апаратура дальнього автоматичного зв'язку), апаратура систем передавання даних по повітряних і кабельних лініях зв'язку, радіорелейних лініях, лініях електропередачі; апаратура радіосистем передавання даних; канали електрозв'язку (телефонні, телеграфні, канали телемеханіки); повітряні і кабельні лінії зв'язку; комплексна телефонна мережа; апаратура зв'язку нарад і документального зв'язку; кінцеві пристрої зв'язку; апаратура радіопошукового, гучномовного зв'язку, зв'язку радіомовлення; апаратура сигналізації часу і охоронної сигналізації; локаційні автоматичні шукачі пошкоджень кабельних ліній зв'язку; апаратура звукозапису; апаратура ультракоротких і коротких хвиль радіозв'язку; апаратура телемеханіки; засоби відображення телеінформації; апаратура електроживлення ЗДТК; електроустаткування диспетчерських щитів керування. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації, правил безпеки в частині ЗДТК, нормативно-технічної документації щодо експлуатації ЗДТК. Проводить розрахунки і організовує проведення вимірювань, необхідних для правильного установлення і настроювання ЗДТК. Бере участь в прийманні устаткування і пристроїв з капітального ремонту і монтажу. Складає плани поточних і капітальних ремонтів ЗДТК; бере участь у розробленні заходів щодо розвитку, модернізації, підвищення надійності і економічності роботи устаткування і пристроїв ЗДТК. Бере участь у роботі комісій з розслідування відмов у роботі ЗДТК і аварій на енергоустаткуванні. Веде облік і аналіз роботи ЗДТК. Розглядає технічні проекти і готує висновки з питань, в межах його компетенції. Вчасно переглядає чинні і складає нові виробничі інструкції з експлуатації ЗДТК, а також схеми пристроїв ЗДТК. Заповнює облікову і технічну документацію на закріплене устаткування ЗДТК. Складає заявки на необхідні матеріали, устаткування, інструмент, захисні засоби, запасні частини, транспорт, спецмеханізми. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.