Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Головний конструктор проекту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища професійна освіта та стаж конструкторської роботи, у тому числі на керівних посадах, не менше 8 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні правові акти, керівні матеріали вищих органів, що стосуються проведених проектних і конструкторських розробок; перспективи розвитку галузі економіки, науки і техніки; організацію та планування проектних і конструкторських робіт; методи проектування та конструювання; технічні вимоги, пропоновані до розроблювальних конструкцій, умови їхнього монтажу і технічної експлуатації, технологію виробництва; Єдину систему конструкторської документації та інші керівні матеріали по розробці і оформленню технічної документації; порядок складання техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків економічної ефективності проектно-конструкторських розробок; вимоги організації праці до проектно-конструкторських розробок; основи технічної естетики та художнього конструювання; методи проведення технічних розрахунків, оцінки якості проектів і розробок; сучасні технічні засоби проектування та виконання обчислювальних робіт, копіювання і розмноження конструкторської документації; передовий вітчизняний і закордонний досвід конструювання аналогічних виробів; основи стандартизації та сертифікації; основи патентознавства; економіку, організацію праці, виробництва і керування; авторське право; трудове законодавство; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво розробкою комплексних проектів на всіх стадіях та етапах виконання робіт, забезпечуючи при цьому їхню економічну ефективність і конкурентоздатність, високий технічний рівень, експлуатаційні зручності, відповідність вимогам технічної естетики та найбільш економічної технології виробництва в умовах ринкової економіки. Організує проведення необхідних досліджень і експериментальних робіт, а також впровадження результатів закінчених розробок, забезпечує складання техніко-економічних обґрунтувань проектів, технічних завдань і пропозицій на проектування, їхнє узгодження із замовниками, своєчасну видачу затверджених технічних завдань підрозділам-виконавцям, розглядає, погоджує та затверджує розроблювальну ними технічну документацію. Здійснює технічне та методичне керівництво проектуванням, ув'язуванням всіх частин проектів, координує виконання робіт із всього комплексу проектів. Безпосередньо бере участь у дослідженні, проектуванні і конструюванні, розробляючи розділи (частини) проекту по своїй спеціальності. Забезпечує дотримання вимог і нормативів по організації праці при проектуванні нових і реконструкції діючих підприємств, розробці технологічних процесів та устаткування, охорони навколишнього середовища. Здійснює заходи щодо скорочення строків і вартості проектних робіт, а також обсягів технічної документації за рахунок застосування прогресивних методів проектування, використання типових та повторне застосування економічних типових конструкцій і деталей, стандартизованих та уніфікованих деталей і вузлів, а також обчислювальної техніки, передових способів копіювання та розмноження технічної документації. Очолює роботу з оцінки надійності, довговічності, працездатності, технологічності, матеріалоємності комплексу, точності інженерних розрахунків. Забезпечує комплектність технічної документації, відповідність проекту технічним завданням, дотримання патентної чистоти та високий рівень уніфікації, стандартизації і сертифікації розроблювальних виробів, відповідність прийнятого в проекті устаткування, комплектуючих виробів і матеріалів діючим стандартам, технічним умовам, номенклатурі виробів, що випускаються вітчизняною промисловістю, вимогам організації праці, нормам техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Організує експериментальну перевірку і дослідження нових технічних рішень для обґрунтування обраних параметрів конструкцій. Забезпечує складання технічних описів та інструкцій для експлуатації проектованих виробів, а також технічних умов, програм і методик проведення випробувань та іншої конструкторської документації. Керує проведенням випробувань створюваних конструкцій, їхнім удосконалюванням після випробувань і здійснює авторський нагляд при виготовленні дослідних зразків (партій) на підприємствах-виготовлювачах. Подає на затвердження та захищає розроблені проекти перед керівництвом установи (організації), вищими органами, замовниками і органами експертизи. Затверджує зміни, внесені в комплексний проект, креслення та іншу конструкторську документацію. Підготовляє пропозиції по оформленню заявок на винаходи та відкриття. Вивчає новітні досягнення вітчизняної та закордонної науки і техніки з метою їхнього використання при проектуванні. Керує підготовкою відгуків і висновків на науково-технічну документацію, що надходить від сторонніх організацій, на найбільш складні раціоналізаторські пропозиції та винаходи, а також на проекти стандартів і технічних умов.