Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Завідувач науково-дослідного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вчена ступень доктора або кандидата наук. Наявність наукових праць. Досвід наукової та організаторської роботи не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні правові акти, наукові проблеми відповідної області знань, науки і техніки, напрямки розвитку галузі економіки, керівні матеріали вищих органів, вітчизняні та закордонні досягнення із цих питань; встановлений порядок організації, планування та фінансування, проведення та впровадження наукових досліджень і розробок; порядок укладання та виконання договорів при спільному виконанні робіт з іншими установами, організаціями та підприємствами; наукове встаткування підрозділу, правила його експлуатації; порядок складання заявок на винаходи та відкриття, оформлення науково-технічної документації і заявок на придбання приладів, матеріалів, іншого наукового встаткування; системи керування науковими дослідженнями та розробками, організації, оцінки та оплати праці науковців, форми їхнього матеріального заохочення; діючі положення по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів; керівні матеріали по організації діловодства; трудове законодавство; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує виконання науково-дослідних робіт, передбачених для підрозділу в тематичному плані інституту, і визначає перспективи їхнього розвитку по відповідній області знань, вибирає методи та засоби проведення досліджень і розробок, шляхи рішення поставлених перед підрозділом наукових і технічних завдань. Розробляє проекти перспективних і річних планів роботи підрозділу та представляє їх керівництву інституту. Керує розробкою технічних завдань, методичних і робочих програм, техніко-економічних обґрунтувань, прогнозів і пропозицій по розвитку відповідної галузі економіки, науки та техніки, інших планових документів і методичних матеріалів. Визначає співвиконавців планових науково-дослідних робіт. Здійснює наукове керівництво із проблем, передбачених у тематичному плані підрозділу, формулює їхні кінцеві цілі та передбачувані результати та бере безпосередню участь у проведенні найважливіших робіт. Контролює виконання передбачених планом завдань, договірних зобов'язань, а також якість робіт, виконаних фахівцями підрозділу та співвиконавцями. Забезпечує при цьому дотримання нормативних вимог, комплектність та якісне оформлення документації, дотримання встановленого порядку її узгодження. Затверджує і подає на розгляд ученої (науково-технічної) ради інституту наукові звіти про роботи, виконані підрозділом. Забезпечує практичне застосування результатів досліджень, авторський нагляд і надання технічної допомоги при їхньому впровадженні. Визначає потреби підрозділу в устаткуванні, матеріалах та інших ресурсах, необхідних для проведення робіт, і вживає заходів по забезпеченню підрозділу цими ресурсами, схоронності встаткування, апаратури та приладів, їхньому раціональному використанню. Організує роботу з патентування та ліцензування наукових і технічних досягнень, реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Забезпечує підвищення ефективності роботи підрозділу, раціональне розміщення працівників, вживає заходів по підвищенню їхньої творчої активності. Стежить за безпечним проведенням робіт, дотриманням правил і норм охорони праці. Бере участь у підборі кадрів, проводить роботу з їхньої атестації та оцінки діяльності, підвищенню кваліфікації, вносить пропозиції по оплаті праці та матеріальному стимулюванню працівників з урахуванням особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу. Визначає напрямок діяльності секторів (лабораторій), що входять до складу підрозділу, організує та координує їхню роботу.