* *
Інструкція для посади "Завідувач науково-дослідного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач науково-дослідного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вчена ступень доктора або кандидата наук. Наявність наукових праць. Досвід наукової та організаторської роботи не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, наукові проблеми відповідної області знань, науки і техніки, напрямки розвитку галузі економіки, керівні матеріали вищих органів, вітчизняні та закордонні досягнення із цих питань;
      - встановлений порядок організації, планування та фінансування, проведення та впровадження наукових досліджень і розробок;
      - порядок укладання та виконання договорів при спільному виконанні робіт з іншими установами, організаціями та підприємствами;
      - наукове встаткування підрозділу, правила його експлуатації;
      - порядок складання заявок на винаходи та відкриття, оформлення науково-технічної документації і заявок на придбання приладів, матеріалів, іншого наукового встаткування;
      - системи керування науковими дослідженнями та розробками, організації, оцінки та оплати праці науковців, форми їхнього матеріального заохочення;
      - діючі положення по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів;
      - керівні матеріали по організації діловодства;
      - трудове законодавство;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Завідувач науково-дослідного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач науково-дослідного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач науково-дослідного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач науково-дослідного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує виконання науково-дослідних робіт, передбачених для підрозділу в тематичному плані інституту, і визначає перспективи їхнього розвитку по відповідній області знань, вибирає методи та засоби проведення досліджень і розробок, шляхи рішення поставлених перед підрозділом наукових і технічних завдань.

2.2. Розробляє проекти перспективних і річних планів роботи підрозділу та представляє їх керівництву інституту.

2.3. Керує розробкою технічних завдань, методичних і робочих програм, техніко-економічних обґрунтувань, прогнозів і пропозицій по розвитку відповідної галузі економіки, науки та техніки, інших планових документів і методичних матеріалів.

2.4. Визначає співвиконавців планових науково-дослідних робіт.

2.5. Здійснює наукове керівництво із проблем, передбачених у тематичному плані підрозділу, формулює їхні кінцеві цілі та передбачувані результати та бере безпосередню участь у проведенні найважливіших робіт.

2.6. Контролює виконання передбачених планом завдань, договірних зобов'язань, а також якість робіт, виконаних фахівцями підрозділу та співвиконавцями.

2.7. Забезпечує при цьому дотримання нормативних вимог, комплектність та якісне оформлення документації, дотримання встановленого порядку її узгодження.

2.8. Затверджує і подає на розгляд ученої (науково-технічної) ради інституту наукові звіти про роботи, виконані підрозділом.

2.9. Забезпечує практичне застосування результатів досліджень, авторський нагляд і надання технічної допомоги при їхньому впровадженні.

2.10. Визначає потреби підрозділу в устаткуванні, матеріалах та інших ресурсах, необхідних для проведення робіт, і вживає заходів по забезпеченню підрозділу цими ресурсами, схоронності встаткування, апаратури та приладів, їхньому раціональному використанню.

2.11. Організує роботу з патентування та ліцензування наукових і технічних досягнень, реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

2.12. Забезпечує підвищення ефективності роботи підрозділу, раціональне розміщення працівників, вживає заходів по підвищенню їхньої творчої активності.

2.13. Стежить за безпечним проведенням робіт, дотриманням правил і норм охорони праці.

2.14. Бере участь у підборі кадрів, проводить роботу з їхньої атестації та оцінки діяльності, підвищенню кваліфікації, вносить пропозиції по оплаті праці та матеріальному стимулюванню працівників з урахуванням особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу.

2.15. Визначає напрямок діяльності секторів (лабораторій), що входять до складу підрозділу, організує та координує їхню роботу.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач науково-дослідного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач науково-дослідного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач науково-дослідного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач науково-дослідного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач науково-дослідного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач науково-дослідного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач науково-дослідного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач науково-дослідного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач науково-дослідного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач науково-дослідного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач науково-дослідного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач науково-дослідного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач науково-дослідного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач науково-дослідного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач науково-дослідного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач науково-дослідного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.