Категорія - Керівники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Начальник відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно виробничо-господарської діяльності відділення; технічні характеристики та вимоги до продукції, що випускається відділенням, технологію її виробництва; умови постачання продукції споживачам, правила декларування та митного оформлення вантажів; устаткування відділення, правила його технічної експлуатації та організацію ремонту; методи техніко-економічного і виробничого планування; господарський розрахунок; чинні положення з оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку, основи трудового законодавства; порядок проведення робіт з атестації робочих місць, пільги та компенсації за працю у несприятливих умовах; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, вимоги з охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничою діяльністю відділення з виконання всіх встановлених планових завдань. Забезпечує вироблення продукції відповідно до вимог технічної документації та виробничих завдань. Забезпечує дотримання норм технологічного регламенту, норм витрат сировини, матеріалів, енергоресурсів. Контролює забезпеченість відділення технічною документацією, а також сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами, енергоресурсами, тарою тощо, організовує їх раціональне витрачання, повне та рівномірне завантаження устаткування. Організовує працю та робочі місця підлеглого персоналу. Визначає виробничі завдання робітникам відділення, веде облік та контролює їх виконання. Стежить за ходом виробничих процесів. Вживає заходів щодо запобігання та усунення відхилень від запланованих режимів виробництва. Забезпечує дотримання правил технічної експлуатації устаткування, виконання графіків технічних оглядів та ремонтів, організовує підготовку та здавання устаткування в ремонт, приймання з ремонту та пуск його в роботу з оформленням відповідної документації. Бере участь у прийманні закінчених робіт з реконструкції відділення, з механізації та автоматизації виробничих процесів і ручних робіт, з ремонту технологічного устаткування. Аналізує результати виробничої діяльності відділення та виявляє резерви підвищення її ефективності. Бере участь в розробленні та впровадженні заходів з удосконалення організації виробництва, поліпшення умов праці, підвищення якості продукції. Провадить атестацію робочих місць, забезпечує на робочих місцях стан повітряного середовища відповідно до санітарних норм, розробляє та впроваджує заходи з доведення шкідливих виробничих факторів та умов праці до потрібного рівня. Контролює витрати фонду заробітної плати, установленого відділенню, забезпечує правильність та своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Забезпечує та контролює дотримання робітниками відділення виробничої та трудової дисципліни, правил охорони праці, охорони природи, виробничої санітарії та протипожежного захисту.