* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Головний державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: основні нормативно-правові акти з питань електроенергетики, галузеві й міжгалузеві нормативні документи з технічних та організаційних питань виробничої діяльності об'єктів та суб'єктів електроенергетики; Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; Правила Держнаглядохоронпраці; Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ПТЕ); Правила влаштування електроустановок (ПВЕ); електричну схему основної мережі Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та її регіонів; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості основного устаткування об'єктів електроенергетики; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку електроенергетики; сучасні методи господарювання та управління.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво інспекторським складом регіональної інспекторської групи Держінспекції; контроль результатів його роботи і стану трудової дисципліни. Організовує розроблення і виконання планів роботи; роботу з персоналом; постійне вдосконалення підготовки й підвищення кваліфікації інспекторського складу регіональної інспекторської групи Держінспекції; в окремих випадках розслідування технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики. Організовує і проводить систематичні обстеження об'єктів електроенергетики (крім ядерної частини атомних електричних станцій) з питань технічного стану та організації їх експлуатації згідно з вимогами нормативно-правових актів, чинних в електроенергетиці, галузевих і міжгалузевих нормативних документів. Видає приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів з питань електроенергетики, галузевих і міжгалузевих нормативних документів; відсторонення від управління обладнанням або від проведення робіт оперативного й ремонтного персоналу в разі порушення ним Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та експлуатаційних інструкцій, якщо ці порушення загрожують цілісності обладнання або безпеці людей. Контролює: вчасне виконання організаційно-розпорядчих документів Міністерства палива та енергетики України та органів вищого рівня; хід виконання профілактичних заходів щодо запобігання виникненню технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики; організацію протиаварійної роботи на об'єктах електроенергетики; хід розслідування, оформлення і облік технологічних порушень у відповідності з вимогами Інструкції з розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики та в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України. В окремих випадках бере участь у роботі комісій з розслідування технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики. За вказівкою керівництва готує проекти інформаційних листів (узагальнюючі матеріали) за матеріалами розслідувань технологічних порушень у роботі та обстежень об'єктів електроенергетики. Здійснює контроль за організацією спеціальної підготовки та перевірки знань працівників, які забезпечують виробничі процеси на об'єктах електроенергетики відповідного регіону. Установлює терміни позачергових перевірок знання Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та відповідних інструкцій посадовими особами об'єктів електроенергетики, що допустили аварії, нещасні випадки, грубі порушення зазначених Правил та інструкцій, не виконали приписи Державної інспекції. Вимагає додержання встановленого порядку подання до Державної інспекції негайних оперативних повідомлень про порушення в роботі об'єктів електроенергетики; усунення працівників від роботи за встановленим законодавством порядком у разі виявлення невідповідності займаним посадам. Подає керівництву центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, а також керівникам об'єктів електроенергетики пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності або про невідповідність займаним посадам працівників, винних у систематичних порушеннях Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та інших нормативно-правових актів з технічних і організаційних питань функціонування об'єднаної енергетичної системи України, а також у допущенні аварій або нещасних випадків з персоналом. Бере участь у роботі комісій із перевірки знань працівників електроенергетичних підприємств та організацій; міжнародному співробітництві, вивченні, узагальненні та поширенні світового досвіду щодо підвищення надійності роботи об'єктів електроенергетики в межах компетенції Державної інспекції. Аналізує звітні документи з аварійності (форма 16-енерго, акти розслідувань технологічних порушень). Приймає рішення з питань обліку, класифікації та перекласифікації технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики. Контролює хід підготовки об'єктів електроенергетики до роботи в грозовий і паводковий періоди, до ремонтної кампанії, до роботи в осінньо-зимовий максимум навантажень, до роботи в умовах високих температур зовнішнього повітря з виданням висновків і наданням матеріалів керівництву Державної інспекції. Перевіряє наявність, облік і стан необхідної організаційно-розпорядчої документації та нормативних актів на підприємствах і в організаціях. Здійснює вибірковий контроль обсягу та якості планово-запобіжних ремонтів. Контролює достатнє виділення коштів на технічне обслуговування, ремонт устаткування та їх цільове використання. За вказівками керівництва Держінспекції виконує обстеження нових і реконструйованих енергоустановок і готує висновки про стан їх готовності до експлуатації. Забезпечує контроль за своєчасним виконанням заходів виданих приписів, актів розслідування технологічних порушень. Аналізує якість виданих приписів. Застосовує за встановленим законодавством порядком санкції до суб'єктів господарської діяльності за порушення законодавства про електроенергетику. Виконує експертну діяльність відповідно до чинного законодавства.