Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Перший заступник начальника інституту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня та вченого звання. Стаж роботи на керівних посадах у Держспецзв’язку або у сфері науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації, науково-дослідних установах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у сфері освіти та науки, Дисциплінарний статут; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; відповідні технології, прийоми, методи тощо, що використовуються для криптографічного та технічного захисту інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; сучасні методи управління персоналом; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку та психології праці, трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу Інституту у межах делегованих начальником Інституту повноважень, виконує його обов’язки в разі його відсутності. Забезпечує вирішення питань, пов’язаних з організацією та підтриманням управління структурними підрозділами Інституту. За допомогою керівників структурних підрозділів Інституту забезпечує готовність Інституту до діяльності в особливий період, в умовах надзвичайного та воєнного стану, організовує діяльність внутрішньої служби, навчання та перевірку знань з питань охорони праці та протипожежного захисту, роботу з криптографічного та технічного захисту інформації, охорону об’єктів Інституту, спортивно-масову роботу, професійне навчання. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань у закріплених за ним напрямах діяльності. Організовує збирання, узагальнення та аналіз інформації за зазначеними напрямами діяльності та готує начальнику Інституту відповідні пропозиції. Бере участь у розробленні проектів нормативних актів, які стосуються діяльності Держспецзв’язку та підготовки відповідних фахівців. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються компетенції Інституту. Видає, у межах своєї компетенції, розпорядження, організовує та контролює їх виконання. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством. Бере участь у забезпеченні в Інституті режиму секретності, організації постійного контролю за охороною державної таємниці та забезпеченням безпеки інформації з обмеженим доступом.

Спеціалізація
Має право: підписувати накази, розпорядження з усіх напрямів діяльності Інституту в межах компетенції, проводити службові наради з усіх напрямів діяльності Інституту; вносити пропозиції щодо змін організаційно-штатної структури Інституту з метою належного вирішення службових завдань, покладених на Інститут; за дорученням начальника Інституту представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях; здійснювати особистий прийом особового складу Інституту та вирішувати відповідні питання у межах своєї компетенції; забезпечуватися соціальним та правовим захистом згідно з чинним законодавством та своїм статусом у Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, які визначені нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.