Інструкція для посади "Перший заступник начальника інституту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Перший заступник начальника інституту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня та вченого звання. Стаж роботи на керівних посадах у Держспецзв’язку або у сфері науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації, науково-дослідних установах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у сфері освіти та науки, Дисциплінарний статут;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - відповідні технології, прийоми, методи тощо, що використовуються для криптографічного та технічного захисту інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила ділового етикету;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи державного управління, економіки, фінансів, ринку та психології праці, трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Перший заступник начальника інституту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Перший заступник начальника інституту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Перший заступник начальника інституту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Перший заступник начальника інституту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу Інституту у межах делегованих начальником Інституту повноважень, виконує його обов’язки в разі його відсутності.

2.2. Забезпечує вирішення питань, пов’язаних з організацією та підтриманням управління структурними підрозділами Інституту.

2.3. За допомогою керівників структурних підрозділів Інституту забезпечує готовність Інституту до діяльності в особливий період, в умовах надзвичайного та воєнного стану, організовує діяльність внутрішньої служби, навчання та перевірку знань з питань охорони праці та протипожежного захисту, роботу з криптографічного та технічного захисту інформації, охорону об’єктів Інституту, спортивно-масову роботу, професійне навчання.

2.4. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань у закріплених за ним напрямах діяльності.

2.5. Організовує збирання, узагальнення та аналіз інформації за зазначеними напрямами діяльності та готує начальнику Інституту відповідні пропозиції.

2.6. Бере участь у розробленні проектів нормативних актів, які стосуються діяльності Держспецзв’язку та підготовки відповідних фахівців.

2.7. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються компетенції Інституту.

2.8. Видає, у межах своєї компетенції, розпорядження, організовує та контролює їх виконання.

2.9. Організовує роботу з документами згідно з чинним законодавством.

2.10. Бере участь у забезпеченні в Інституті режиму секретності, організації постійного контролю за охороною державної таємниці та забезпеченням безпеки інформації з обмеженим доступом.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Перший заступник начальника інституту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Перший заступник начальника інституту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Перший заступник начальника інституту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Перший заступник начальника інституту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Перший заступник начальника інституту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Перший заступник начальника інституту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Перший заступник начальника інституту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Перший заступник начальника інституту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Перший заступник начальника інституту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Перший заступник начальника інституту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Перший заступник начальника інституту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Перший заступник начальника інституту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Перший заступник начальника інституту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Перший заступник начальника інституту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Перший заступник начальника інституту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Перший заступник начальника інституту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: підписувати накази, розпорядження з усіх напрямів діяльності Інституту в межах компетенції, проводити службові наради з усіх напрямів діяльності Інституту; вносити пропозиції щодо змін організаційно-штатної структури Інституту з метою належного вирішення службових завдань, покладених на Інститут; за дорученням начальника Інституту представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях; здійснювати особистий прийом особового складу Інституту та вирішувати відповідні питання у межах своєї компетенції; забезпечуватися соціальним та правовим захистом згідно з чинним законодавством та своїм статусом у Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, які визначені нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.