Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Головний інспектор із захисту інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Стаж роботи у сфері захисту інформації: для головного інспектора – не менше 3 років, для інспектора – не менше 1 року. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Держспецзв'язку, інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність Держспецзв'язку, організацію системи інспектування; державну політику у сфері захисту інформації; структуру та повноваження органів Держспецзв'язку; технології, прийоми, методи тощо, що використовуються для криптографічного та технічного захисту інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах та під час інспектування відповідної діяльності; організацію охорони відповідних приміщень та устаткування; інструкцію з діловодства під час організації та проведення інспектування; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює згідно із чинним законодавством державний контроль у сфері захисту інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності. Планує, організовує та бере участь у проведенні заходів щодо перевірок реалізації державної політики у сфері захисту інформації та дотримання відповідного законодавства. Здійснює контроль, облік та нагляд за виконанням вимог правил, процедур, інструкцій, інших нормативно-правових актів щодо криптографічного і технічного захисту інформації, охорони відповідних приміщень та устаткування. Перевіряє організацію забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком органів державного управління, окремих посадових осіб. Здійснює особистий контроль за забезпеченням захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом у зоні своєї відповідальності. Координує та контролює роботу залученого для інспекторських перевірок персоналу. Складає звітну документацію в установлені терміни та доповідає керівництву про результати інспекторських перевірок. За результатами інспектування розробляє пропозиції щодо поліпшення ефективності інспектування у сфері захисту інформації та вжиття необхідних заходів, спрямованих на ліквідацію виявлених у ході інспекторських перевірок недоліків діяльності у сфері захисту інформації та забезпечення урядовим зв'язком державних органів, окремих посадових осіб. Забезпечує оформлення відповідної документації щодо організації та здійснення інспектування у сфері захисту інформації. Виконує інші доручення керівництва центру.

Спеціалізація
Має право: проводити перевірки та здійснювати контроль з питань, що належать до його компетенції у сфері захисту інформації; брати участь у службових нарадах з напрямів діяльності, що пов'язані з питаннями інспектування у сфері захисту інформації; одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, розташованих у зоні відповідальності центру, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань: залучати у встановленому порядку для здійснення інспекторських перевірок відповідних фахівців Держспецзв'язку, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій усіх форм власності; здійснювати службове листування з питань, що належать до його компетенції; оперативно у межах своєї компетенції вирішувати відповідні питання, що пов'язані з інспектуванням у сфері захисту інформації; забезпечуватися соціальним та правовим захистом згідно із чинним законодавством та своїм статусом у Держспецзв'язку.