Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний гірник з гірничих робіт групи шахт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку шахт (розрізів); технологію гірничого виробництва; схеми розкриття та підготовки шахтового поля; правила експлуатації гірничого обладнання; методи розрахунку норм витрат матеріалів та нормативів використання обладнання; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, досягнення в галузі гірничого виробництва; основи економіки та організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує правильну експлуатацію родовищ корисних копалин, рентабельну роботу гірничих дільниць, ефективну експлуатацію гірничо-шахтового обладнання. Організовує: роботу щодо своєчасного досягнення проектних техніко-економічних показників та освоєння виробничих потужностей, удосконалення технології ведення гірничих робіт; оперативний контроль за виробничою діяльністю закріпленої групи шахт (розрізів); своєчасну підготовку фронту очисних робіт; облік виконаної роботи та простоїв. Вживає заходів щодо підвищення продуктивності та ефективності використання обладнання; скорочення непродуктивних витрат робочого часу. Бере участь: у розробленні планів гірничих робіт і заходів з впровадження прогресивних технологічних схем, пропозицій щодо розподілу і перерозподілу основного гірничо-шахтового обладнання; у розробленні графіків монтажу механізмів в очисних вибоях; у цільових та комплексних перевірках виробничої діяльності шахт (розрізів); у прийманні до експлуатації очисних вибоїв; у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення умов праці, впровадження у виробництво досягнень науки й техніки, передового досвіду; в проведенні промислових випробувань нового обладнання; у виявленні та визначенні на шахтах (розрізах) обсягів відходів видобування та збагачування вугілля, придатних для використання в народному господарстві; в перевірках дотримання правил безпеки та охорони праці на шахтах (розрізах). Аналізує техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності закріпленої групи шахт (розрізів). Розглядає графіки передавання обладнання в капітальний ремонт. Контролює: виконання затвердженої річної програми розвитку гірничих робіт; виконання встановлених навантажень на очисні вибої, дотримання норм витрат та раціональне використання матеріальних ресурсів; виконання планів вантаження та перевезення вугілля, завдань щодо раціонального використання відходів видобування та збагачування; виконання графіка введення та вибуття лав; стан та ремонт гірничих виробок; виконання заходів щодо підготовки до роботи у весняно-зимовий період; дотримання правил технічної експлуатації, правил та норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує ведення та своєчасне подання установленої документації та звітності.