Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Старший редактор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді редактора (телебачення, радіомовлення) - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство з питань інформації; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що визначають вимоги до художнього рівня теле-, радіопередач; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні і за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення); технічні засоби та технологію теле-, радіопередач; літературне редагування; основи авторського та трудового законодавства; порядок укладання та виконання авторських договорів; основи економіки; організації праці та управління; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює згідно з календарно-тематичним планом мовлення відділу роботу зі створення теле-, радіопередач. Бере участь у розробленні концепції мовлення, календарно-тематичних та виробничих планів відділу. Формує, розширює й оновлює авторський актив. Замовляє штатним і позаштатним авторам п'єси, інсценізації, сценарії, сценарні плани та інші види літературної основи телепрограм (радіотворів). Подає на розгляд редакційно-художньої ради авторські заявки та сценарії передач, оформляє документацію для укладання договорів з авторами. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх із питань структури та змісту сценарію, відбору ілюстративного матеріалу, складу учасників передач. Вносить пропозиції щодо прийняття чи відхилення сценаріїв або про необхідність внесення до них змін та доповнень, своєчасно повідомляє авторів про прийняте рішення. Редагує матеріали авторів, забезпечує достовірність наведених фактичних даних. Узгоджує з авторами скорочення, доповнення та зміни. У разі потреби організовує рецензування поданих матеріалів. Забезпечує дотримання авторських прав, своєчасне здавання сценаріїв творчій бригаді, участь у передачах виступаючих, передбачених сценарієм. Бере участь у роботі знімальної групи (творчої бригади) на всіх стадіях виробництва й здавання готових передач. У межах своєї компетенції вносить пропозиції режисеру під час проведення зйомок (записів), монтажу та озвучення. Здійснює зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, творчими спілками, кореспондентами. Організовує зворотний зв'язок із телевізійною, радіоаудиторією за закріпленими рубриками та циклами передач, працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення передач, готує відповіді авторам листів, рецензує передачі, що вийшли в ефір. Готує й подає у встановлені терміни мікрофонні матеріали. Переглядає (прослуховує) матеріали, підготовлені до ефіру, редагує їх. Стежить за правильним оформленням і своєчасним видаванням документації на оплату, вносить пропозиції щодо розмірів оплати праці авторів і учасників передач. Веде картотеку позаштатних авторів, облік передач, що вийшли в ефір.