* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Вихователь-методист вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) зі спеціальності "Педагогіка і психологія" (у спеціальному виховному закладі - вища дефектологічна освіта). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 8 років.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про освіту", Конвенцію про права дитини, законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань виховання і навчання; трудове законодавство та державну мову; педагогіку, дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію та гігієну; цілі, принципи, зміст освіти та виховання; методи, форми; засоби здійснення навчально-виховного процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, навчальних занять та праці дітей; відповідні програмно-методичні, нормативні та рекомендаційні матеріали й документи, індивідуальні характеристики вихованців; соціальні, культурні та інші умови педагогічного процесу; організацію управління, нормативне забезпечення системи освіти; принципи, якими керуються провідні вихователі та методисти.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю педагогічного колективу навчально-виховного закладу. Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх індивідуальних особливостей, задатків, обдаровань, розкриттю здібностей та таланту. Надає методичну допомогу вихователям, організовує роботу методичного кабінету. Вивчає і узагальнює передовий педагогічний досвід, розповсюджує його серед вихователів. Консультує батьків з питань виховання та освіти дітей. Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради, створенні сприятливого клімату в педагогічному колективі. Стверджує настановами та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Постійно вдосконалює професійний рівень, педагогічну, методичну, загальну культуру. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній та методичній діяльності. Має ціннісні орієнтири, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.