Категорія - Професіонали |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Інженер з технічного обслуговування повітряних суден", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без права до самостійного технічного обслуговування повітряних суден, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування; перспективи технічного розвитку підрозділу; організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, порядок і методи планування ремонтних робіт; основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт; стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування; порядок складання кошторисів на проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запасні частини, інструмент тощо; авіаційні інженерно-технічні дисципліни з вимог підтвердження відповідної категорії інженера з технічного обслуговування повітряних суден; основи економіки та організації праці, виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розроблення місячних, квартальних і річних планів (графіків) різних видів технічного обслуговування авіаційної техніки і ремонту устаткування, а також заходів щодо поліпшення експлуатації та обслуговування авіаційної техніки та забезпечення безпеки польотів, контролює виконання затверджених планів (графіків). Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування, стійку ефективну роботу підприємства. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, якості ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, яке надходить на підприємство, в необхідних випадках оформлює документацію на його списання або передавання іншим структурним підрозділам (підприємствам). Забезпечує підготування до ремонтних робіт, вживає заходів щодо реалізації виділених для ремонту та обслуговування устаткування і авіаційної техніки фондів на запасні частини, забезпечування ними підприємства на умовах кооперації. Здійснює контроль за діяльністю підпорядкованого персоналу під час проведення обслуговування авіаційної техніки і ремонтних робіт та випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ними, розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення організації обслуговування і ремонту устаткування, на зниження трудомісткості і вартості ремонтних робіт, поліпшення їх якості, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів, підвищення ефективності використання основних фондів (підвищення зносостійкості і зменшення простоїв устаткування). Бере участь у плануванні технічного розвитку виробництва, капітального ремонту і модернізації основних фондів, складанні балансу виробничих потужностей та їх використанні. Розробляє нормативні матеріали щодо профілактичного обслуговування і ремонту устаткування (нормативи ремонтно-експлуатаційних витрат, строків служби запасних частин, номенклатури змінних та швидкоспрацьовуваних деталей, норми і ліміти витрат мастильних матеріалів), бере участь у розслідуванні відмов і несправностей авіаційної техніки, недоліків в роботі інженерно-технічного складу, аналізує їх причини, упроваджує заходи щодо їх запобігання, а також причин підвищеного спрацювання, аварій устаткування та виробничого травматизму і вживає заходів щодо їх запобігання. Здійснює контроль за додержанням встановлених строків складання відомостей дефектів, заявок на проведення ремонту. Складає заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює правильне їх витрачання. Готує матеріали для укладання договорів з підприємствами-виготовлювачами (постачальниками) на поставку запасних частин і устаткування, а також із спеціалізованими підрядними організаціями на капітальний ремонт основних (промислово-виробничих і непромислових) фондів, здійснює контроль за витрачанням коштів на ці цілі. Бере участь у роботі, пов'язаній з розроблюванням і впровадженням стандартів і технічних умов з експлуатації авіаційної техніки та технічного обслуговування, утримання і ремонту устаткування. Готує висновки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи з питань удосконалення конструкції устаткування, організації робіт з технічного обслуговування, надає раціоналізаторам та винахідникам практичну допомогу і організовує впровадження прийнятих пропозицій, узагальнює і розповсюджує передовий досвід організації ремонту і експлуатації авіаційної техніки та устаткування. Веде облік і паспортизацію устаткування, вносить в паспорти устаткування зміни, що мають місце після його ремонту, модернізації і реконструкції, складає встановлену звітність та іншу технічну документацію. Виконує роботу з огляду, технічного обслуговування повітряних суден або їх елементів та систем (планера, двигуна, електро-, радіо- та іншого обладнання), засвідчує придатність до польоту повітряного судна або його елементів та підписує свідоцтво про технічне обслуговування в межах повноважень, передбачених категорією (A, B або C) чинного свідоцтва інженера з технічного обслуговування повітряних суден і відповідними кваліфікаційними відмітками. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання у відповідності до вимог експлуатаційної документації. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі підрозділу. Вивчає і виконує керівні документи, подає установлену звітність, допомагає у навчанні працівників, яких прийнято до роботи в підрозділ.