Інструкція для посади "Інженер з технічного обслуговування повітряних суден", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з технічного обслуговування повітряних суден" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без права до самостійного технічного обслуговування повітряних суден, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
      - перспективи технічного розвитку підрозділу;
      - організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, порядок і методи планування ремонтних робіт;
      - основні технологічні процеси, системи ремонтів та технології ремонтних робіт;
      - стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування;
      - порядок складання кошторисів на проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запасні частини, інструмент тощо;
      - авіаційні інженерно-технічні дисципліни з вимог підтвердження відповідної категорії інженера з технічного обслуговування повітряних суден;
      - основи економіки та організації праці, виробництва і управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розроблення місячних, квартальних і річних планів (графіків) різних видів технічного обслуговування авіаційної техніки і ремонту устаткування, а також заходів щодо поліпшення експлуатації та обслуговування авіаційної техніки та забезпечення безпеки польотів, контролює виконання затверджених планів (графіків).

2.2. Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування, стійку ефективну роботу підприємства.

2.3. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, якості ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, яке надходить на підприємство, в необхідних випадках оформлює документацію на його списання або передавання іншим структурним підрозділам (підприємствам).

2.4. Забезпечує підготування до ремонтних робіт, вживає заходів щодо реалізації виділених для ремонту та обслуговування устаткування і авіаційної техніки фондів на запасні частини, забезпечування ними підприємства на умовах кооперації.

2.5. Здійснює контроль за діяльністю підпорядкованого персоналу під час проведення обслуговування авіаційної техніки і ремонтних робіт та випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ними, розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення організації обслуговування і ремонту устаткування, на зниження трудомісткості і вартості ремонтних робіт, поліпшення їх якості, забезпечення льотної придатності та безпеки польотів, підвищення ефективності використання основних фондів (підвищення зносостійкості і зменшення простоїв устаткування).

2.6. Бере участь у плануванні технічного розвитку виробництва, капітального ремонту і модернізації основних фондів, складанні балансу виробничих потужностей та їх використанні.

2.7. Розробляє нормативні матеріали щодо профілактичного обслуговування і ремонту устаткування (нормативи ремонтно-експлуатаційних витрат, строків служби запасних частин, номенклатури змінних та швидкоспрацьовуваних деталей, норми і ліміти витрат мастильних матеріалів), бере участь у розслідуванні відмов і несправностей авіаційної техніки, недоліків в роботі інженерно-технічного складу, аналізує їх причини, упроваджує заходи щодо їх запобігання, а також причин підвищеного спрацювання, аварій устаткування та виробничого травматизму і вживає заходів щодо їх запобігання.

2.8. Здійснює контроль за додержанням встановлених строків складання відомостей дефектів, заявок на проведення ремонту.

2.9. Складає заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює правильне їх витрачання.

2.10. Готує матеріали для укладання договорів з підприємствами-виготовлювачами (постачальниками) на поставку запасних частин і устаткування, а також із спеціалізованими підрядними організаціями на капітальний ремонт основних (промислово-виробничих і непромислових) фондів, здійснює контроль за витрачанням коштів на ці цілі.

2.11. Бере участь у роботі, пов'язаній з розроблюванням і впровадженням стандартів і технічних умов з експлуатації авіаційної техніки та технічного обслуговування, утримання і ремонту устаткування.

2.12. Готує висновки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи з питань удосконалення конструкції устаткування, організації робіт з технічного обслуговування, надає раціоналізаторам та винахідникам практичну допомогу і організовує впровадження прийнятих пропозицій, узагальнює і розповсюджує передовий досвід організації ремонту і експлуатації авіаційної техніки та устаткування.

2.13. Веде облік і паспортизацію устаткування, вносить в паспорти устаткування зміни, що мають місце після його ремонту, модернізації і реконструкції, складає встановлену звітність та іншу технічну документацію.

2.14. Виконує роботу з огляду, технічного обслуговування повітряних суден або їх елементів та систем (планера, двигуна, електро-, радіо- та іншого обладнання), засвідчує придатність до польоту повітряного судна або його елементів та підписує свідоцтво про технічне обслуговування в межах повноважень, передбачених категорією (A, B або C) чинного свідоцтва інженера з технічного обслуговування повітряних суден і відповідними кваліфікаційними відмітками.

2.15. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.16. Забезпечує утримання і експлуатацію виробничих приміщень та обладнання.

2.17. Застосовує справні та перевірені засоби вимірювання у відповідності до вимог експлуатаційної документації.

2.18. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі підрозділу.

2.19. Вивчає і виконує керівні документи, подає установлену звітність, допомагає у навчанні працівників, яких прийнято до роботи в підрозділ.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з технічного обслуговування повітряних суден несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.