Категорія - Фахівці |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією фахівця з ведення реєстру власників іменних цінних паперів II категорії: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань фондового ринку. Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця з ведення реєстру власників іменних цінних паперів - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань фондового ринку. Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: закони та нормативно-правові документи України; документи щодо регулювання діяльності акціонерних товариств, випуску та обігу цінних паперів, правового регулювання інших учасників фондового ринку та правового статусу державних органів; внутрішні документи реєстратора (реєстроутримувача), в окремих випадках - установчі документи емітентів, реєстр яких ведеться, зміст та технологію операцій системи реєстру; основи економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, менеджменту, маркетингу, інформатики та комп'ютерної техніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Формує систему реєстру за результатами розповсюдження випуску іменних цінних паперів або приймає її від попереднього реєстроутримувача. Веде систему реєстру, що включає відкриття, ведення та закриття емісійного рахунку, особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб; ведення облікових журналів, що входять до системи реєстру; облік документів, які є підставою для формування та внесення змін до системи реєстру; облік виданих, погашених та втрачених сертифікатів іменних цінних паперів та інш.; облік осіб, зареєстрованих у системі реєстру; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; складання реєстрів власників іменних цінних паперів на дату обліку; внесення на особові рахунки емітента та зареєстрованих осіб інформації про їх уповноважених осіб; порівняння кількості цінних паперів, які розміщено емітентом і обліковуються на емісійному рахунку, з кількістю цінних паперів, що обліковуються на особових рахунках емітента та зареєстрованих осіб; внесення до системи реєстру змін у зв'язку з переходом права власності на іменні цінні папери, обтяженням цінних паперів зобов'язаннями, переведенням цінних паперів на рахунки і з рахунків номінальних утримувачів, на (з) особовий(ого) рахунок(ку) емітента; внесення змін щодо емітента, зареєстрованих осіб, уповноважених ними осіб; внесення змін до системи реєстру на підставі здійснення емітентом корпоративних операцій; видачу, погашення сертифікатів іменних цінних паперів та облік втрачених (згідно із заявами власників.); видачу зареєстрованим особам витягів з реєстру щодо цінних паперів, які їм належать; направлення повідомлення власникам іменних цінних паперів та номінальним утримувачам про скликання позачергових зборів акціонерного товариства і проведення реєстрації учасників зборів на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів; вчинення дій щодо підтвердження справжності підпису власників - фізичних осіб (уповноважених осіб власників) на розпорядженнях; засвідчення довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів тих емітентів, системи реєстрів яких він веде; облік та оброблення запитів, що стосуються інформації системи реєстру, та надання відповідей на них; зберігання документів, які є підставою для внесення змін до реєстру; підготовку звітів щодо діяльності реєстроутримувачів, передбачених нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; підготовку системи реєстру для передачі іншому реєстроутримувачу. Формує звіти та довідкову інформацію, що характеризує обіг цінних паперів. Організовує проведення загальних зборів акціонерів. Веде облік нарахованих та виплачених доходів за іменними цінними паперами. Складає на підставі письмового запиту емітента перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів та отримання доходів за цінними паперами. Організовує виплату доходів зареєстрованим особам. Застосовує, упроваджує і обслуговує технології та комп'ютерні програми з обліку прав власності на цінні папери.