Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Майстер виробничої лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності виробничої лабораторії; технологічні процеси і режими виробництва; устаткування виробничої лабораторії, принципи його роботи і правила технічної експлуатації; технічні умови, методики та інструкції з лабораторного контролю виробництва; чинну систему державної атестації та сертифікації продукції; передовий вітчизняний і світовий досвід в сфері своєї діяльності; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує проведення необхідних аналізів, механічних випробувань та інших досліджень з лабораторного контролю на відповідність якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції чинним стандартам, технічним умовам і вимогам екологічної безпеки. Керує випробуванням нових та модифікованих зразків продукції, погодженням технічної документації на цю продукцію з метою забезпечення умов для ефективного контролю її якості, а також удосконаленням існуючих та впровадженням нових методів лабораторного контролю. Бере участь у роботі з підготовки продукції до державної атестації та сертифікації. Організовує нагляд за станом і роботою контрольно-вимірювальної апаратури, забезпечує своєчасне подання її на періодичну державну повірку. Здійснює контроль за станом лабораторного устаткування і робочих місць працівників лабораторії, їх відповідності вимогам норм охорони праці. Досліджує причини браку на виробництві, бере участь у розробленні пропозицій щодо його запобігання й усунення. Аналізує результати діяльності виробничої лабораторії, контролює витрати фонду заробітної плати, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів. Готує пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих працівників, а також подає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни. Організовує роботу з підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників, веде виховну роботу в колективі.