* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Провідний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації на посаді наукового співробітника не менше трьох років, наявність наукового ступеня кандидата або доктора наук відповідного наукового спрямування.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут, вітчизняний та зарубіжний досвід з питань наукових досліджень та розробок у сфері захисту інформації та спеціального зв’язку; сучасні методи проведення наукових досліджень, експериментів, спостережень, узагальнення та обробки інформації; основи організації праці та управління, трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; загальні принципи роботи на комп`ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з найважливіших наукових проблем фундаментального та прикладного характеру сфери спеціального зв’язку та захисту інформації, у тому числі за науково-технічними програмами, безпосередньо бере участь в їх проведенні. Проводить наукові дослідження та розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) теми, яка належить до проектів та програм у матеріальній (нематеріальній) сфері, як відповідальний виконавець або разом з науковим керівником згідно із затвердженою методичною програмою та встановленими термінами виконання. Бере участь у формуванні нових напрямів досліджень і розробок у сфері захисту інформації, координує складання програм робіт, визначає методи та засоби їх проведення. Бере участь у формуванні планів науково-дослідних робіт, координує діяльність співвиконавців, які беруть участь у спільному виконанні робіт з іншими установами (організаціями), у доручених йому завданнях. Аналізує отримані результати, бере участь у проведенні науково-дослідної експертизи досліджень і розробок на завершальному етапі щодо криптографічних систем або засобів криптографічного захисту секретної інформації, які розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи їх побудови, функціонування або криптографічні параметри). Виконує вимоги режиму секретності та збереження державної таємниці. Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів. Проводить збір, накопичення, систематизацію та обробку наукової інформації за досліджуваною проблемою, готує звіт за результатами проведеної роботи у вигляді наукової доповіді або її розділу. Бере участь у розробленні рекомендацій щодо запровадження результатів дослідження. Вивчає, узагальнює та впроваджує у практику вітчизняний та зарубіжний досвід з розробки проектів і програм. Підвищує свою кваліфікацію. Популяризує отримані результати, виступаючи з науковими доповідями на семінарах, конференціях, готує публікації. Рецензує підготовлені наукові роботи з питань, що належать до його компетенції.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення його діяльності та вдосконалення методів роботи; зауваження щодо діяльності особового складу Інституту; варіанти усунення недоліків у його діяльності; отримувати від структурних підрозділів Інституту інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків.