Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник завідувача кафедри", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня відповідного спрямування та вченого звання. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України та регламентують здійснення навчального процесу у Інституті, Дисциплінарний статут; порядок складання та оформлення документів з організації роботи кафедри; інструкцію з діловодства в Інституті; основи організації праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує обов’язки начальника кафедри у разі його відсутності. Організовує навчально-виховну роботу на кафедрі. Забезпечує належний науковий та методичний рівень всіх видів занять, що проводяться ним особисто та іншими особами науково-педагогічного складу кафедри, дотримання встановлених правил роботи з матеріальними носіями інформації, які мають відповідні ступені секретності, з апаратурою засекречування та шифродокументацією до неї. За вказівкою начальника кафедри керує одним або кількома напрямами діяльності кафедри: науковим, методичним, адміністративним. Бере участь у забезпеченні охорони об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового та спеціального зв’язку, які є у розпорядженні кафедри.

Спеціалізація
Має право: брати особисту участь у педагогічній та викладацькій роботі в Інституті; у розробці проектів освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців за напрямом та спеціальностями кафедри; у розробці проектів структури і навчальних планів підготовки фахівців за напрямом підготовки та спеціальностями кафедри; обирати та бути обраним до Ученої ради Інституту; брати участь в обговоренні та вирішенні через органи управління Інституту питань навчальної, методичної, виховної, наукової діяльності Інституту; обирати педагогічні технології, методи та засоби навчання; брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо, проводити наукові дослідження та публікувати їх результати у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України; у впровадженні результатів досліджень у навчальний процес; користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, соціально-побутовими послугами, послугами обчислювального центру Інституту; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку; здійснювати наукову та творчу діяльність зі створення науково-технічної продукції на умовах штатного сумісництва або брати участь у роботі тимчасових творчих колективів за умов запобігання негативним наслідкам для виконання своїх функціональних обов’язків за основною посадою; брати участь у конкурсах на заміщення наукових та науково-педагогічних посад.