Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи в оперативно-рятувальних формуваннях на керівних посадах нижчого рівня - не менше 5 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, законодавчі та інші нормативно-правові акти з організації роботи аварійно-рятувальних формувань, які регламентують організацію, проходження і несення служби в оперативно-рятувальних спеціалізованих підрозділах; сучасні методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки і технології відповідно до галузі виробництва; економіку, організацію праці і управління; правила з охорони праці під час проходження і несення служби та ліквідації надзвичайних ситуацій; тактико-технічні характеристики спеціалізованої техніки, спеціалізованого спорядження та спеціального устатковання, якими оснащено підрозділ; технологію ліквідації надзвичайних ситуацій згідно з їх характеристиками та класифікацією; правила експлуатації та застосування засобів зв'язку, аварійно-технічного оснащення; засоби та умови протиаварійного постачання; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію; питання застосування страхового фонду документації для проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування наслідків надзвичайних ситуацій; порядок та засоби надання першої медичної допомоги; відомості про профілактичну роботу, її завдання, особливості перевірки аварійного стану об'єктів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво та забезпечує належну роботу спеціалізованого аварійно-рятувального підрозділу за всіма напрямами його діяльності. Організовує виробничо-господарську діяльність підрозділу на основі застосування методів планування нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду. Вирішує питання у межах наданих повноважень, розподіляє обов'язки між підлеглими. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку. Представляє підрозділ у взаємовідносинах з державними установами, організаціями та фізичними особами у межах своєї компетенції. Вживає заходів щодо соціального розвитку колективу підрозділу, бере участь у розробленні, укладанні і виконанні колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підрозділу. Вживає заходів щодо забезпечення підрозділу кваліфікованими кадрами, їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, ефективного використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону праці і навколишнього середовища. Забезпечує морально-сприятливу обстановку у підрозділі, належне утримання техніки та спеціального устатковання оперативно-рятувального підрозділу. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань та визначає ступінь відповідальності всього підлеглого керівного складу. Аналізує стан оперативно-службової діяльності підрозділу, визначає основні чинники, що негативно впливають на результати його роботи, та приймає відповідні рішення. Здійснює підготовку та подає у встановленому порядку на затвердження керівництву плани робіт підрозділу. Забезпечує постійну готовність особового складу до ведення дій з ліквідації аварій та катастроф природного та техногенного характеру та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Керує силами і засобами підрозділу під час ліквідації надзвичайних ситуацій при ефективній взаємодії з аварійно-рятувальними формуваннями. Розглядає матеріали документальних ревізій та перевірок, вносить керівництву пропозиції щодо усунення недоліків і покарання винних. Відповідає за стан законності, дисципліни та роботу щодо запобігання надзвичайним подіям і правопорушенням серед особового складу підрозділу. Вживає відповідних заходів реагування. Розглядає та приймає відповідні рішення за висновками атестаційної комісії загону. На підставі Закону України "Про державну таємницю", інших нормативних актів організовує та координує діяльність, пов'язану із забезпеченням режиму секретності в підрозділі. Організовує службові відрядження, контролює ефективність роботи працівників у відрядженнях, розглядає та заслуховує звіти за їх результатами. Відповідає за організацію та якість проведення профілактичної роботи на закріплених за підрозділом об'єктах. Здійснює взаємодію з правоохоронними органами з питань протиаварійної безпеки. Організовує та контролює роботу із впровадження засобів протиаварійної автоматики на закріплених об'єктах. Проводить роботу із залучення добровільних аварійно-рятувальних формувань об'єктів для профілактики надзвичайних ситуацій на них. Організовує та контролює роботу із проведення протиаварійної агітації та пропаганди серед працівників закріплених об'єктів, запобігання загибелі людей під час аварій та катастроф і виявлення основних причин їх виникнення. Контролює стан дотримання вимог законодавства у разі застосування адміністративних санкцій, проведення перевірок протиаварійного стану та розгляд заяв на видавання дозволів на початок роботи. У межах своєї компетенції реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, організовує виконання відповідних законодавчих і нормативно-правових актів, організаційних та науково-технічних заходів, загальнодержавних і регіональних програм їх забезпечення. Вносить пропозиції керівництву щодо нагородження працівників державними нагородами і відзнаками, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності працівників особового складу підрозділу, робітників і службовців підрозділу. Організовує відповідно до законодавства розгляд депутатських запитів, листів, заяв та скарг громадян з питань, що належать до його компетенції. Забезпечує правильну експлуатацію та ремонт спеціальної техніки і засобів зв'язку, економію пально-мастильних матеріалів та дотримання особовим складом та водіями транспортної дисципліни. Забезпечує повне кількісне та якісне збереження матеріальних цінностей, організовує приймання та відпускання матеріальних цінностей.