* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний експерт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність підприємства; постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з напрямів своєї діяльності; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; методи організації і проведення досліджень та експертних оцінок; ринкові методи господарювання та управління підприємством; організацію, форми і методи планової роботи на підприємстві, систему стандартів, порядок розроблення нормативних матеріалів; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та бізнес-план підприємства; основи економіки, технології та організації виробництва, праці й управління; основи екологічного, господарського та трудового законодавства; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує проведенням експертних досліджень з різних напрямів діяльності підприємства щодо промислової безпеки, екології, правознавства, контролю якості тощо. У межах наданої компетенції бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, рекомендацій з планування та способів виробництва, а також способів ефективного, безпечного та економного використання праці, матеріалів, устаткування; у проведенні наукових досліджень і експериментів, випробуваннях нової техніки і технологій, а також роботі у сфері науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, розповсюдження передового виробничого досвіду. Забезпечує проведення аналізу стану виробничих й соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, питань організаційно-правової форми господарювання підприємства чи його структурних підрозділів. Очолює роботу з проведення експертних оцінок визначення якості продукції (послуг), вартості сировини, майна, промислового устаткування, визначення розміру збитків і таке інше. Сприяє активному використанню правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, додержанню законності, зміцненню договірної та фінансової дисципліни, регулюванню соціально-трудових відносин. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.