* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Голова спостережної ради", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Господарський кодекс України; закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; статут підприємства; функції, організацію та повноваження загальних зборів акціонерів, спостережної (наглядової) ради, правління, ревізійної комісії; основи інвестиційного процесу та підготовки інвестиційних пропозицій; дивідендну політику акціонерного товариства; основи планування, статистики, менеджменту, комерційної діяльності, оподаткування, роботи з цінними паперами; організацію систем управлінського обліку на підприємстві; засоби обчислювальної техніки, телеграфного, телексного, факсимільного та інших видів зв'язку; етику ділового спілкування; законодавство про працю; правила та норми з охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Очолює спостережну (наглядову) раду підприємств різних форм власності та способів господарювання. Організовує роботу спостережної (наглядової) ради в межах повноважень, визначених статутом підприємства. Здійснює керівництво роботою спостережної (наглядової) ради щодо контролю за діяльністю виконавчих органів підприємства з порядку формування та розподілу доходу підприємства, виконання договірних зобов'язань, проведення інвестиційної політики тощо. Здійснює нагляд за дотриманням виконавчими органами підприємства законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності підприємства. Встановлює порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства. Скликає засідання спостережної (наглядової) ради, формулює перелік питань для розгляду та головує на засіданні. Подає пропозиції на розгляд членами спостережної (наглядової) ради щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, затвердження їх статутів і положень. Готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори акціонерів. Під час відсутності голови спостережної (наглядової) ради його повноваження на засіданнях здійснює один з членів ради за її рішенням. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.