Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Директор фінансовий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та інші правові акти, що регламентують фінансово-економічну та виробничо-господарську діяльність організації; нормативні та методичні документи з питань організації бухгалтерського обліку та управління фінансами; основи цивільного права; фінансове, налогове та господарське законодавство; етику професійного бухгалтера та правила корпоративного управління; профіль, спеціалізацію та структуру організації, перспективи її розвитку; методи аналізу та оцінки ефективності фінансової діяльності організації, аналізу фінансових ринків, розрахунку та мінімізації фінансових ризиків; порядок укладання та виконання господарських і фінансових договорів: організацію фінансової роботи, бюджетного фінансування; методи та порядок планування фінансових показників; порядок довгострокового та короткострокового кредитування, залучення інвестицій та запозичених коштів, використання власних коштів, випуску та придбання цінних паперів, розподілення фінансових ресурсів, нарахування податків, проведення аудиторських перевірок; бухгалтерський, податковий, статистичний та управлінський облік; основи технології виробництва, праці та управління; сучасні довідкові та інформаційні системи у сфері бухгалтерського обліку та управління фінансами; правила зберігання фінансових документів та захисту інформації; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації бухгалтерського обліку та управління фінансами; трудове законодавство та правила з охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає фінансову політику організації, розробляє та вживає заходів щодо забезпечення її фінансової стійкості. Керує роботою з управління фінансами виходячи із стратегічних цілей та перспектив розвитку організації, з визначенням джерел фінансування та урахуванням ринкової кон'юнктури. Здійснює аналіз та оцінку фінансових ризиків і розробляє заходи з приведення їх до мінімуму. Забезпечує контроль за додержанням фінансової дисципліни, своєчасним та повним виконанням договірних зобов'язань та надходженням коштів, порядком оформлення фінансово-господарських операцій з постачальниками, замовниками, кредитними організаціями, а також операцій зовнішньоекономічної діяльності. Очолює роботу з формування та вдосконалення податкової політики організації, податкового планування та оптимізації оподаткування, у відповідності до чинного законодавства, підготовки й проведення емісії цінних паперів, аналізу та оцінки інвестиційної привабливості проектів та доцільності вкладання коштів, регулювання співвідношення власного та запозиченого капіталу. Здійснює взаємодію з кредитними організаціями з питань розміщення тимчасово вільних грошових коштів, проведення операцій з цінними паперами, отримання кредитів. Керує складанням перспективних та поточних фінансових планів і бюджетів грошових коштів, доводить показники затвердженої системи бюджетів, завдань, лімітів та нормативів до підрозділів організації, забезпечує контроль за їх виконанням. Бере участь у розробленні проектів планів з продажу продукції (робіт, послуг), витрат на виробництво (робіт, послуг), розробляє заходи щодо підвищення рентабельності виробництва, зниження витрат виробництва та обігу. Здійснює контроль за станом, рухом та цільовим використанням фінансових коштів, результатами фінансово-господарської діяльності, виконанням податкових зобов'язань. Вживає заходів до забезпечення платоспроможності та збільшення прибутку організації, ефективності фінансових та інвестиційних проектів, раціональної структури активів. Організовує розроблення інформаційної системи з управління фінансами відповідно до вимог бухгалтерського, податкового, статистичного й управлінського обліку, контроль за достовірністю та збереженням конфіденційності інформації. Забезпечує подання необхідної фінансової інформації внутрішнім та зовнішнім користувачам. Організовує роботу з проведення аналізу та оцінки фінансових результатів діяльності організації та розроблення заходів з підвищення ефективності управління фінансами, а також проведення внутрішнього аудиту, з розглядання взаємних претензій, що виникають у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, вживає заходів до їх вирішення згідно з чинним законодавством. Контролює збереження комерційної таємниці підлеглими щодо фінансової діяльності організації, що є предметом конфіденційності. Керує діяльністю фінансових підрозділів організації, організовує роботу з підвищення кваліфікації робітників, надає методичну допомогу працівникам організації з фінансових питань.