Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Президент судноплавної компанії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня на морському транспорті - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти державної влади й місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності компанії; профіль, спеціалізацію й особливості структури компанії та її флоту; перспективи, вітчизняні й світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку морського транспорту; положення Кодексу торговельного мореплавства України; ратифіковані Україною міжнародні конвенції в галузі експлуатації морського транспорту й організації праці; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх удосконалення або зміни; перспективи розвитку суднобудівництва й судноремонту; порядок розроблення й затвердження планів та програм господарської та виробничої діяльності; сучасні методи господарювання й управління; порядок укладання й виконання господарських договорів; вітчизняні й зарубіжні досягнення науки й технології відповідно до морських транспортних перевезень, досвід здобування позицій на світових і регіональних ринках; економіку, організацію виробництва, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає, формулює, планує, здійснює й координує всі види діяльності компанії. Визначає напрями розвитку компанії у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності. Організовує роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів і флоту компанії, спрямовує їх діяльність на досягнення високих економічних та фінансових результатів. Забезпечує організацію ремонту суден флоту компанії та будівництва нових суден згідно з програмами та планами ремонту й оновлення флоту. Забезпечує виконання компанією зобов'язань із перевезень вантажів та пасажирів, зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками й банками. Організовує діяльність компанії на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів морських перевезень шляхом досягнення високих техніко-економічних показників експлуатації флоту, раціонального й економного витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення компанії кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу компанії, забезпечує розроблення, укладання й виконання колективного договору. Проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи й трудової активності працівників. Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також підвищення відповідальності кожного працівника за доручену справу. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам президента, керівникам виробничих підрозділів та функціональних підрозділів компанії. Забезпечує додержання норм законів України, вимог до виконання господарських договорів, ведення госпрозрахункових операцій, бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу компанії, забезпечення й збереження зайнятості працівників.