Інструкція для посади "Начальник служби електропостачання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби електропостачання" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців на залізничному транспорті не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня та вантажно-транспортного управління, які стосуються служби електропостачання;
      - Правила технічної експлуатації електричних мереж;
      - Інструкцію з технічного обслуговування контактної мережі, з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях;
      - будову, принцип дії, технічні характеристики та конструктивні особливості апаратів, агрегатів і пристроїв, які експлуатуються службою;
      - правила та порядок роботи в електроустановках;
      - схему транспортних комунікацій вантажно-транспортного управління;
      - основи економіки, організації праці й керівництва залізничним транспортом;
      - техніко-економічне та виробниче планування;
      - методи господарського розрахунку;
      - чинне положення щодо оплати праці та матеріального стимулювання;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник служби електропостачання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби електропостачання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби електропостачання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби електропостачання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю служби електропостачання, спрямованою на безперебійне забезпечення вантажно-транспортного управління електричною і тепловою енергією.

2.2. Забезпечує: правильну експлуатацію електричних установок, контактних мереж, тягових підстанцій, ліній електропередачі та інших технічних пристроїв; безаварійну роботу пристроїв і обладнання служби; своєчасне укладання договорів на використання теплової та електричної енергії; безпечне проведення робіт і розроблення заходів щодо запобігання аварій у господарстві служби; розроблення і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці та зменшення витрат виробництва; дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; використання раціональних форм оплати праці та матеріального стимулювання; дотримання виробничої та трудової дисципліни.

2.3. Організовує: розроблення перспективних та річних планів технічного переоснащення служби і модернізації обладнання; розроблення графіків оглядів і ремонтів обладнання, контактних мереж, тягових підстанцій, ліній електропередачі, комунікацій; розроблення заходів з економії електроенергії, тепла на виробничі потреби вантажно-транспортного управління; складання планів підготовки служби до роботи в зимових умовах і в період паводкових вод; технічне та економічне навчання робітників служби.

2.4. Бере участь: у комісіях з приймання в експлуатацію ліній електропередачі, контактних мереж, тягових підстанцій; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків; у визначенні потреб та обґрунтуванні заявок на матеріально-технічне забезпечення служби обладнанням, матеріалами та запасними частинами; у перевірці знань правил безпеки.

2.5. Аналізує: виробничо-господарську діяльність служби електропостачання; стан охорони праці, виробничого травматизму; причини вимушених зупинок-робіт, аварій і розробляє заходи щодо їх запобігання.

2.6. Видає дільничному нагляду наряди на виконання робіт.

2.7. Контролює: виконання укладених договорів на користування всіма видами енергії; витрати електроенергії, води, тепла відповідно до нормативів; збереженість резервного і невстановленого обладнання; виконання особами дільничного нагляду наказів з охорони праці, пропозицій та зауважень громадських інспекторів, а також записаних у журналі огляду та інших документах.

2.8. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації, звітності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби електропостачання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби електропостачання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби електропостачання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби електропостачання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби електропостачання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби електропостачання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби електропостачання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби електропостачання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби електропостачання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби електропостачання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби електропостачання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби електропостачання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби електропостачання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби електропостачання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби електропостачання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби електропостачання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.