Інструкція для посади "Технік з об'єктивного контролю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з об'єктивного контролю" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування;
      - нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден та з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
      - перспективи технічного розвитку підрозділу;
      - організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу;
      - основні технологічні процеси, стандарти, граничні значення льотно-технічних характеристик та параметрів функціонування контрольованих систем та приладів повітряних суден;
      - будову та правила експлуатації засобів об'єктового контролю, величини відхилень параметрів режимів польоту і функціонування систем ПС від їх граничних значень;
      - основи економіки та організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

1.4. Технік з об'єктивного контролю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з об'єктивного контролю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з об'єктивного контролю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з об'єктивного контролю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює аналіз матеріалів оброблення, визначає відхилення параметрів режимів польотів і функціонування систем.

2.2. Своєчасно інформує про це начальника відділу (дільниці) об'єктивного контролю.

2.3. Вивчає та узагальнює, упроваджує передовий досвід, прогресивні методи і нові засоби обробки та аналізу польотної інформації.

2.4. Удосконалює організацію робіт відповідного відділу (дільниці).

2.5. Вживає заходів щодо підвищення продуктивності та якості праці, зниження трудовитрат та собівартості виконання робіт.

2.6. Забезпечує збереження, справність, своєчасне технічне обслуговування і постійну готовність засобів оброблення до використання за призначенням, своєчасну їх метрологічну перевірку.

2.7. Подає пропозиції щодо удосконалення засобів об'єктивного контролю.

2.8. Веде встановлену для відділу (дільниці) облікову документацію.

2.9. Забезпечує зберігання матеріалів, записів інформації, їх обробок та аналізів.

2.10. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів.

2.11. Економно витрачає матеріально-технічні засоби та паливно-енергетичні ресурси, що виділяються відділу (дільниці) для виконання робіт.

2.12. Дотримується правил і норм трудової та виробничої дисципліни.

2.13. Виконує всі види робіт з технічної експлуатації бортових реєстраторів згідно з регламентом технічного обслуговування.

2.14. Виконує монтажно-демонтажні роботи агрегатів систем реєстрації польотної інформації у разі їх відмови або несправності.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з об'єктивного контролю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з об'єктивного контролю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з об'єктивного контролю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з об'єктивного контролю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з об'єктивного контролю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з об'єктивного контролю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з об'єктивного контролю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з об'єктивного контролю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з об'єктивного контролю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з об'єктивного контролю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з об'єктивного контролю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з об'єктивного контролю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з об'єктивного контролю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з об'єктивного контролю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з об'єктивного контролю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з об'єктивного контролю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.