Інструкція для посади "Майстер з ремонту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з ремонту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-технічної та господарської діяльності дільниці;
      - організацію ремонтної служби на підприємстві;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режими роботи устаткування підприємства і дільниці;
      - технологію ремонтних робіт;
      - технічні умови, державні та галузеві стандарти, інструкції з ремонту, монтажу та випробування устаткування;
      - основи економіки, організації виробництва та праці, техніко-економічного та виробничого планування;
      - чинні положення з оплати праці;
      - правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;
      - основи трудового законодавства;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Майстер з ремонту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з ремонту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з ремонту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з ремонту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації, міжремонтного обслуговування та планового ремонту обладнання, будівель і споруд та планового ремонту устаткування, будівель та споруд підприємства.

2.2. Бере участь у розробленні оперативних планів роботи.

2.3. Встановлює згідно з планом виробничі завдання бригадам та окремим робітникам.

2.4. Організовує працю на дільниці, впроваджує передові системи й методи ремонту.

2.5. Забезпечує виконання планових завдань, максимальне використання виробничих потужностей та систематичне підвищення продуктивності праці робітників.

2.6. Створює умови для освоєння та виконання норм кожним робітником, проводить для них виробничий інструктаж.

2.7. Вносить пропозиції про перегляд норм виробітку та розцінок.

2.8. Перевіряє якість ремонтних робіт, вживає заходів щодо скорочення строків виконання та зниження їх вартості, підвищення стійкості деталей та вузлів, запобігання браку та покращення якості ремонту.

2.9. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати, забезпечує правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

2.10. Контролює додержання робітниками виробничої та трудової дисципліни, суворе виконання ними правил та норм з охорони праці.

2.11. Преміює за встановленим порядком працівників.

2.12. Подає пропозиції щодо заохочення кращих працівників або притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої та трудової дисципліни, а також щодо присвоєння та підвищення розрядів робітникам.

2.13. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з ремонту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з ремонту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з ремонту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з ремонту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з ремонту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з ремонту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з ремонту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з ремонту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з ремонту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з ремонту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з ремонту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з ремонту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з ремонту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з ремонту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з ремонту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з ремонту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.