Інструкція для посади "Головний архітектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний архітектор" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази та інші керівні й нормативні матеріали вищих та інших органів з питань експлуатації та ремонту будівель і споруд;
      - профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;
      - перспективи технічного та економічного розвитку підприємства;
      - виробничі потужності підприємства;
      - порядок ведення облікової та звітної документації;
      - вимоги організації праці під час проектування будівельних об'єктів;
      - будівельні норми й правила;
      - порядок фінансування, розроблення та оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - вітчизняний та світовий досвід у відповідній сфері виробництва;
      - основи економіки;
      - організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний архітектор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний архітектор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний архітектор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний архітектор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує постійний контроль за збереженням і утриманням у технічно справному стані будівель і споруд підприємства, раціональним використанням капітальних вкладень і підвищенням їх ефективності.

2.2. Очолює роботу з розроблення перспективних і поточних планів і графіків усіх видів ремонту будівель і споруд, реконструкції та розширення підприємства, складання кошторисно-фінансових розрахунків на капітальні ремонти, визначення необхідних асигнувань для ремонту й проектування.

2.3. Організовує своєчасне та якісне проведення усіх видів ремонту промислових будівель і споруд підрядними організаціями та господарським способом, проведення робіт з паспортизації та інвентаризації будівель і споруд.

2.4. Керує розробленням заходів з підготовки будівель і споруд до експлуатації в зимовий період та контролює їх виконання, розроблення інструкцій з технічної експлуатації будівель і споруд.

2.5. Контролює виконання робіт з благоустрою території.

2.6. Керує розробленням проектів архітектурного та художньо-естетичного оформлення об'єктів підприємства, інтер'єрів з урахуванням художньо-конструкторських рішень з організації робочих місць, проектів з озеленення території підприємства, комплексного оформлення елементами наочної агітації.

2.7. Погоджує завдання на проектування та готує їх до затвердження органами вищого рівня.

2.8. Забезпечує технічний нагляд і контроль за термінами і якістю виконання всіх ремонтно-будівельних робіт, їх відповідністю проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, стандартам і технічним умовам, нормам охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, вимогам організації праці.

2.9. Бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію об'єктів, що здаються.

2.10. Організовує ведення обліку та звітності з виконання планів ремонтних робіт.

2.11. Надає методичну допомогу підрозділам підприємства з питань експлуатації будівель і споруд та впровадження виробничої естетики.

2.12. Сприяє впровадженню раціоналізаторських пропозицій, що здешевлюють вартість та скорочують терміни ремонтних робіт.

2.13. Керує працівниками відділу з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний архітектор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний архітектор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний архітектор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний архітектор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний архітектор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний архітектор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний архітектор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний архітектор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний архітектор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний архітектор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний архітектор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний архітектор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний архітектор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний архітектор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний архітектор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний архітектор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.