Інструкція для посади "Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з конструкторської або технологічної підготовки виробництва - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань механізації та автоматизації виробництва;
      - перспективи технічного розвитку галузі і підприємства, профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;
      - конструктивні особливості і призначення засобів механізації та автоматизації, правила їх експлуатації, основні вимоги до конструкцій, що розроблюються, порядок розроблення і затвердження перспективних та річних планів робіт з механізації та автоматизації виробництва;
      - виробничі потужності підприємства;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - методи проектування, організацію і планування конструкторських робіт;
      - порядок і методи проведення патентних досліджень;
      - порядок розроблення та оформлення технічної документації;
      - порядок укладання договорів зі сторонніми організаціями;
      - основи технічної естетики і художнього конструювання;
      - досягнення вітчизняної та світової науки і практики в галузі механізації та автоматизації виробничих процесів;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує розроблення та впровадження засобів комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, які сприяють підвищенню технічного рівня виробництва, зростанню продуктивності праці, скороченню важкої ручної праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості та збільшенню випуску продукції, забезпеченню сприятливих умов праці та її безпеки.

2.2. Керує складанням перспективних і річних планів механізації та автоматизації виробничих процесів відповідних розділів бізнес-плану і плану технічного розвитку виробництва, розробленням пропозицій з реконструкції та технічного переозброєння підприємства.

2.3. Забезпечує вивчення виробничих процесів з метою виявлення дільниць, робіт і операцій, що підлягають механізації та автоматизації, проведення патентних досліджень і визначення показників технічного рівня проектованих об'єктів техніки та технології.

2.4. Організовує підготовку технічних завдань на створення засобів механізації та автоматизації з техніко-економічними обґрунтуваннями конструкцій, що розроблюються.

2.5. Здійснює контроль за своєчасним оформленням у встановленому порядку та укладанням договорів зі спеціалізованими організаціями на проведення дослідних, проектних і дослідно-конструкторських робіт, виготовлення засобів комплексної механізації та автоматизації.

2.6. Керує розробленням і узгодженням графіків виконання робіт, забезпеченням організацій-співвиконавців необхідними технічними даними і матеріалами, контролює їх роботу.

2.7. Організовує виконання розрахунків ефективності заходів з механізації та автоматизації виробництва, складання заявок на необхідне устаткування, ведення обліку його надходження і використання коштів, виділених на ці цілі.

2.8. Бере участь у розгляді ескізних і технічних проектів та робочих креслень, розроблених за замовленнями підприємства.

2.9. Організовує роботи з монтажу, випробування, налагодження та приймання в експлуатацію об'єктів механізації та автоматизації, здійснює контроль за їх правильним веденням.

2.10. Забезпечує надійність і безперервну роботу засобів механізації та автоматизації, нагляд за додержанням правил експлуатації і своєчасним їх ремонтуванням.

2.11. Бере участь у розгляді технічної документації, пов'язаної з проектуванням засобів механізації та автоматизації виробництва наново збудованих об'єктів, розробленням більш досконалих конструкцій захисно-огороджувальної техніки і герметизації шкідливих процесів виробництва.

2.12. Координує діяльність підрозділів підприємства, які здійснюють механізацію та автоматизацію виробничих процесів, забезпечує відповідність упроваджених засобів сучасному рівню розвитку техніки, вимогам охорони праці.

2.13. Вживає заходів щодо надання допомоги працівникам під час опанування ними нових конструкцій засобів механізації та автоматизації.

2.14. Організовує розроблення інструкцій з експлуатації устаткування та безпечного ведення робіт під час обслуговування засобів механізації та автоматизації, правильну експлуатацію реконструйованих і модернізованих машин, механізмів та іншого устаткування з додержанням технологічних процесів виробництва.

2.15. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва у процесі проектування і конструювання засобів механізації та автоматизації виробництва, готує висновки на найбільш складні з них.

2.16. Очолює роботу з вивчення вітчизняного і світового досвіду механізації та автоматизації виробничих процесів, розповсюдження передових прийомів і методів праці, проводить пропаганду нових досягнень у цій галузі.

2.17. Забезпечує ведення обліку та складання звітності про виконані роботи.

2.18. Керує працівниками відділу.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.