Інструкція для посади "Молодший науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Молодший науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища професійна освіта та досвід роботи зі спеціальності не менше 3 років. При наявності вченого ступеня, закінченні аспірантури та проходженні стажування - без пред'явлення вимог до стажу роботи. При наявності рекомендацій рад вищих навчальних закладів (факультетів) на посаду молодшого наукового співробітника можуть бути призначені, як виняток, випускники вищих навчальних закладів, що одержали досвід роботи в період навчання. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - мету та завдання проведених досліджень і розробок, вітчизняну та закордонну інформацію із цих досліджень і розробок;
      - сучасні методи та засоби планування і організації досліджень та розробок, проведення експериментів і спостережень, узагальнення та обробки інформації, у тому числі із застосуванням електронно-обчислювальної техніки;
      - основи трудового законодавства та організації праці;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Молодший науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Молодший науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Молодший науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Молодший науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під керівництвом відповідального виконавця проводить наукові дослідження та розробки по окремих розділах (етапам, завданням) теми відповідно до затверджених методик.

2.2. Бере участь у виконанні експериментів, проводить спостереження та виміри, складає їхній опис і формулює виводи.

2.3. Вивчає науково-технічну інформацію, вітчизняний та закордонний досвід по досліджуваній тематиці.

2.4. Складає звіти (розділи звіту) по темі або її розділу (етапу, завданню).

2.5. Бере участь у впровадженні результатів досліджень і розробок.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Молодший науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Молодший науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Молодший науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Молодший науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Молодший науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Молодший науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Молодший науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Молодший науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Молодший науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.