Інструкція для посади "Майстер гірничий дільниці рекультивації земель", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер гірничий дільниці рекультивації земель" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - чинне законодавство з охорони природи та навколишнього середовища (довкілля);
      - технологію гірничого виробництва;
      - технічні характеристики, будову й правила технічної експлуатації обладнання дільниці;
      - технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення;
      - порядок тарифікації робіт і робітників, норми й розцінки на виконувані роботи;
      - чинні положення щодо оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання змінних завдань за обсягом рекультивації земель, виконання встановлених техніко-економічних показників виробництва; дотримання технічних умов під час виконання робіт; ефективне використання обладнання та безаварійну роботу машин і механізмів; своєчасне доведення виробничих завдань до бригад та окремих робітників; бракування й облік виконаних робіт; економні витрати запасних частин, енергії та збереженість матеріальних цінностей; дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; достовірне і своєчасне подання встановленої первинної документації, звітів і рапортів про виконану за зміну роботу.

2.2. Здійснює: огляд робочих місць, раціонально розставляє робітників по місцях робіт; заходи щодо вдосконалення організації праці та виробництва, поліпшення використання робочого часу, ліквідації браку, простоювань, зниження трудомісткості та собівартості робіт.

2.3. Бере участь: у з'ясуванні причин аварій та нещасних випадків; у визначенні обсягів робіт з рекультивації земель; у перегляді норм виробітку та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці.

2.4. Проводить інструктаж робітників з безпечних методів ведення робіт, дотримання правил технічної експлуатації обладнання і приладів дільниці.

2.5. Контролює: стан машин і механізмів, засобів технічної безпеки та протипожежного захисту; наявність необхідного запасу матеріалів, дотримання правил і норм охорони праці при веденні робіт.

2.6. Веде встановлену документацію, звітність.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер гірничий дільниці рекультивації земель несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.