Інструкція для посади "Технік-програміст II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік-програміст II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка-програміста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи проектування механізованого та автоматизованого оброблення інформації;
      - засоби обчислювальної техніки, збирання, передавання та оброблення інформації та правила їх експлуатації;
      - технологію механізованого і автоматизованого оброблення інформації;
      - робочі програми, інструкції, макети та інші керівні матеріали, які визначають послідовність і техніку виконання розрахункових операцій;
      - види технічних носіїв інформації, правила їх зберігання та експлуатації;
      - діючі системи числення, шифрів та кодів;
      - основні формалізовані мови програмування;
      - основи програмування;
      - методи проведення розрахунків і обчислювальних робіт;
      - методи розрахунку виконаних робіт;
      - основи економіки, організації праці та виробництва;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Технік-програміст II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік-програміст II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік-програміст II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік-програміст II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу із забезпечення механізованого та автоматизованого оброблення інформації, яка надходить до обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, розроблення технології рішення економічних та інших задач виробничого і науково-дослідного характеру.

2.2. Бере участь у проектуванні систем оброблення даних і систем математичного забезпечення обчислювальної машини.

2.3. Виконує підготовчі операції, пов'язані із здійсненням обчислювального процесу, веде нагляд за роботою машин.

2.4. Складає прості схеми технологічного процесу оброблення інформації, алгоритми рішення задач, схеми комутації, макети, робочі інструкції та необхідні пояснення до них.

2.5. Розробляє програми рішення простих задач, здійснює їх налагодження і експериментальну перевірку окремих етапів робіт.

2.6. Виконує роботу з підготовки технічних носіїв інформації, які забезпечують автоматичне введення даних до обчислювальної машини, з накопичення і систематизації показників нормативного та довідкового фонду, розроблення форм вихідних документів, внесення необхідних змін і своєчасного коригування робочих програм.

2.7. Бере участь у виконанні різних операцій технологічного процесу оброблення інформації (приймання та контроль вхідної інформації, підготовка вихідних даних, оброблення інформації, випуск вихідної документації і передавання її замовнику).

2.8. Веде облік використання машинного часу, обсягів виконаних робіт.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік-програміст II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік-програміст II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік-програміст II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік-програміст II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік-програміст II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік-програміст II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік-програміст II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік-програміст II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік-програміст II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік-програміст II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік-програміст II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік-програміст II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік-програміст II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік-програміст II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік-програміст II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік-програміст II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.