Інструкція для посади "Технік з підготовки виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з підготовки виробництва" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - організацію виробничого планування на підприємствах;
      - порядок розроблення виробничих програм і змінно-добових завдань;
      - номенклатуру продукції, яка виробляється, види виконуваних робіт (послуг);
      - основи технології виробництва продукції підприємства;
      - організацію обліку ходу виробництва;
      - спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік з підготовки виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з підготовки виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з підготовки виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з підготовки виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в розробленні місячних виробничих програм та змінно-добових завдань для закріпленої ділянки роботи під керівництвом працівника вищої кваліфікації.

2.2. Готує вихідні дані для розрахунку календарних графіків завантаження обладнання, які дозволяють поліпшити використання виробничих потужностей.

2.3. Приймає документацію, яка надходить, перевіряє правильне заповнення та наявність всіх необхідних даних в облікових і звітних документах.

2.4. Веде облік виконання цехових графіків виготовлення виробів, виявляє виробничі резерви.

2.5. Бере участь в аналізі роботи цехів та дільниць з виявлення виробничих резервів.

2.6. Складає добові рапорти про роботу дільниць та цеху в цілому.

2.7. Бере участь у проведенні інвентаризації незавершеного виробництва.

2.8. Веде облік виконання планових завдань, готує необхідні матеріали для підведення підсумків роботи, визначення досягнень виробництва.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з підготовки виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з підготовки виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з підготовки виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з підготовки виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з підготовки виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з підготовки виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з підготовки виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з підготовки виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з підготовки виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з підготовки виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з підготовки виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з підготовки виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з підготовки виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з підготовки виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з підготовки виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з підготовки виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.