Інструкція для посади "Технік центральної заводської лабораторії II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік центральної заводської лабораторії II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією техніка центральної заводської лабораторії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні технологічні процеси та режими виробництва;
      - обладнання лабораторії та правила його експлуатації;
      - фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів, готової продукції;
      - способи й методи хімічного та фізико-хімічного аналізів й інших видів випробувань;
      - стандарти, технічні умови й вимоги до сировини, матеріалів і готової продукції;
      - правила оформлення технічної документації на проведені лабораторні аналізи й випробування;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи економіки, організації праці та виробництва;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік центральної заводської лабораторії II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік центральної заводської лабораторії II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік центральної заводської лабораторії II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік центральної заводської лабораторії II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує під керівництвом працівника вищої кваліфікації відповідно до вимог державних стандартів і технічних умов аналізи й випробування з визначення хімічного складу й основних властивостей матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції.

2.2. Приймає технологічні проби й зразки для проведення аналізів та досліджень, веде їх облік, складає технічну документацію з робіт, що виконуються лабораторією.

2.3. Своєчасно повідомляє відповідні підрозділи підприємства про результати аналізів і випробувань.

2.4. Здійснює допоміжні та підготовчі операції з проведення особливо складних лабораторних робіт.

2.5. Під керівництвом працівника вищої кваліфікації бере участь у розробленні нових методів хімічного аналізу, механічних випробувань, відбору технологічних проб, металографічних досліджень.

2.6. Стежить за справним станом установок, приладів, інструменту та іншого лабораторного обладнання, виконує просте його регулювання та лагодження.

2.7. Веде облік причин виникнення браку продукції та бере участь в розробленні рекомендацій із запобігання йому та усунення.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік центральної заводської лабораторії II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік центральної заводської лабораторії II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік центральної заводської лабораторії II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік центральної заводської лабораторії II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік центральної заводської лабораторії II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік центральної заводської лабораторії II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік центральної заводської лабораторії II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік центральної заводської лабораторії II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік центральної заводської лабораторії II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік центральної заводської лабораторії II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік центральної заводської лабораторії II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік центральної заводської лабораторії II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік центральної заводської лабораторії II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік центральної заводської лабораторії II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік центральної заводської лабораторії II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік центральної заводської лабораторії II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.