Інструкція для посади "Економіст обчислювального центру I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Економіст обчислювального центру I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні матеріали з планування, обліку і аналізу діяльності ОЦ (ІОЦ);
      - методи розроблення перспективних і річних планів роботи, порядок складання звітності про їх виконання, строки і форми їх надання;
      - порядок оформлення матеріалів для укладення договорів із замовниками;
      - технічні засоби збирання, передавання і оброблення інформації;
      - технологію механізованого оброблення інформації;
      - технічні можливості і правила експлуатації устаткування;
      - основи проектування механізованого оброблення інформації та програмування;
      - види технічних носіїв інформації;
      - систему класифікації і кодування техніко-економічної інформації;
      - робочі програми, інструкції, макети та інші керівні матеріали з оброблення інформації;
      - форми первинних і вихідних документів, порядок їх оформлення;
      - методи розрахунку обсягу виконаних робіт;
      - чинні форми і системи оплати праці і матеріального стимулювання робітників ОЦ (ІОЦ);
      - методи визначення вартості розрахунків і обчислювальних робіт;
      - економіку і організацію виробництва;
      - основи організації праці.

1.4. Економіст обчислювального центру I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Економіст обчислювального центру I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Економіст обчислювального центру I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Економіст обчислювального центру I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює економічний аналіз діяльності обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру ОЦ (ІОЦ), підготовку даних для оброблення інформації із застосуванням засобів обчислювальної техніки і складає згідно з відповідними формами періодичну звітність у встановлені строки.

2.2. Бере участь у складанні перспективних та поточних планів, розробленні нормативів матеріальних і трудових витрат, визначенні вартості робіт і цін на послуги.

2.3. Контролює строки подання і підготування інформації до машинного оброблення, правильне заповнення і наявність усіх необхідних даних у документах.

2.4. Бере участь у складанні проектів механізації та автоматизації оброблення інформації за задачами різних типів.

2.5. Формулює економічну постановку задач або окремих їх етапів, досліджує можливість використання готових проектів, алгоритмів і програм.

2.6. Веде роботу зі створення і періодичного оновлення картотек довідкової і нормативної інформації.

2.7. Стежить за обробленням інформації і строками виконання робіт.

2.8. Вивчає та аналізує чинні форми первинних документів та звітності з окремих видів бухгалтерського обліку, техніко-економічні розрахунки з планування, матеріально-технічного постачання, збуту, матеріальних і трудових витрат.

2.9. Приймає замовлення, супровідну та іншу документацію, здійснює оперативний облік виконання робіт і контроль розрахунків із замовниками.

2.10. Інструктує операторів про порядок оброблення документів, приймає роботу, оформляє документи з обліку виробітку.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Економіст обчислювального центру I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Економіст обчислювального центру I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Економіст обчислювального центру I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Економіст обчислювального центру I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Економіст обчислювального центру I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Економіст обчислювального центру I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Економіст обчислювального центру I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Економіст обчислювального центру I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Економіст обчислювального центру I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Економіст обчислювального центру I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Економіст обчислювального центру I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Економіст обчислювального центру I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Економіст обчислювального центру I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Економіст обчислювального центру I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Економіст обчислювального центру I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Економіст обчислювального центру I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.