Інструкція для посади "Сестра медична операційна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сестра медична операційна" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Хірургія". Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - права, обов'язки та відповідальність сестри медичної операційної;
      - обсяг хірургічного втручання під час операції;
      - послідовність дій хірурга при проведенні операції;
      - техніку проведення різних видів наркозу;
      - перелік і призначення медичного інструментарію, методику його передстерилізаційної очистки і стерилізацію;
      - підготовку до стерилізації перев'язувальних засобів;
      - правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням;
      - фармакологічну дію найбільш поширених медичних препаратів, їх сумісність, дозування, методику введення;
      - основи асептики та антисептики;
      - особливості догляду за хворими в післяопераційному періоді;
      - клінічну та електрокардіологічну діагностику загрожуючих станів під час наркозу та в післяопераційному періоді;
      - діагностику раптових ускладнень і першу допомогу при них;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Сестра медична операційна призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сестра медична операційна підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сестра медична операційна керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сестра медична операційна під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я.

2.2. Комплектує набори медичного інструментарію відповідно до виду операції.

2.3. Готує та стерилізує шовний матеріал.

2.4. Асистує під час складних інструментальних обстежень та лікувальних процедур.

2.5. Проводить місцеву анестезію, внутрішньовенний наркоз, інфузійну терапію.

2.6. Володіє різними медичними маніпуляціями (введення шлункового зонду, накладання штучного пневмотораксу тощо).

2.7. Забезпечує догляд за дренажною системою, трахеостомою.

2.8. Застосовує сучасну наркозо-дихальну апаратуру.

2.9. Здійснює догляд за хворими після операції у палаті реанімації та інтенсивної терапії.

2.10. Володіє методикою забору матеріалу для лабораторних досліджень.

2.11. Несе відповідальність за витрати ліків в операційній.

2.12. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

2.13. Веде медичну документацію.

2.14. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.15. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сестра медична операційна має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сестра медична операційна має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сестра медична операційна має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сестра медична операційна має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сестра медична операційна має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сестра медична операційна має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сестра медична операційна має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сестра медична операційна має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сестра медична операційна має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сестра медична операційна несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сестра медична операційна несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сестра медична операційна несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сестра медична операційна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сестра медична операційна несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сестра медична операційна несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сестра медична операційна несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.