Інструкція для посади "Робітник фермерського господарства 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Робітник фермерського господарства 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта: первинна професійна підготовка або перепідготовка згідно з раніше набутими професіями . Кваліфікаційна атестація на право керування тракторами (категорія A), автомобілями (категорії B і C), виконання слюсарних робіт з ремонту сільськогосподарських і меліоративних машин та устаткування (3 розряд), догляду за сільськогосподарськими тваринами, птицею (3, 4 розряди), доїння корів (4 розряд). Сертифікат на право виконання робіт з внесення добрив та застосування засобів хімічного захисту рослин. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними агрегатами, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології, перевезення різноманітних вантажів;
      - основи агротехніки і агротехнології сільськогосподарських культур;
      - будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тракторів класу до 20 кН включно, гусеничних тракторів класу до 30 кН включно, сільськогосподарських і меліоративних машин, основних груп механізмів автотранспортних засобів категорій B і C, обладнання тваринницьких ферм та комплексів;
      - технологічні регулювання сільськогосподарських машин;
      - вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт;
      - ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин та автомобілів, способи їх усунення;
      - системи технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин, автомобілів;
      - особливості обслуговування машин під час застосування хімічних засобів захисту рослин;
      - правила дорожнього руху і перевезення вантажів;
      - вимоги до зберігання та способи захисту від корозії тракторів, автомобілів і інш. сільськогосподарських машин;
      - основні властивості і норми витрат паливномастильних матеріалів;
      - норми виробітку;
      - зміст і правила оформлення первинних документів щодо обліку роботи тракторів, автомобілів;
      - основні відомості про призначення і властивості металів та їх сплавів, неметалевих матеріалів, що застосовуються для виготовлення та ремонту деталей машин;
      - способи і правила виконання слюсарних робіт;
      - основи ринкової економіки та первинного бухгалтерського обліку (у разі самостійного ведення господарства);
      - основи трудового законодавства;
      - правила догляду, випасання тварин, доїння корів, сортування та пакування яєць;
      - найбільш поширені захворювання тварин та основні прийоми надання ветеринарної допомоги;
      - основні корми, вітамінні та мінеральні препарати, що застосовуються в годівлі тварин;
      - методи вирощування та інтенсивної відгодівлі молодняку, вимоги зоогігієни та ветеринарії, щодо утримання, догляду та годівлі тварин;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Робітник фермерського господарства 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Робітник фермерського господарства 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Робітник фермерського господарства 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Робітник фермерського господарства 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Самостійно виконує сільськогосподарські та меліоративні роботи на колісних тракторах класу до 20 кН включно, гусеничних тракторах класу до 30 кН включно, сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються з цими тракторами, включаючи бульдозери, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.

2.2. Підготовляє, висіває, висаджує посівний та садильний матеріал (зернові, кормові, технічні, овочеві, плодово-ягідні культури тощо).

2.3. Комплектує машинно-тракторні агрегати.

2.4. Виконує транспортні роботи на тракторах, автомобілях категорій B і C з додержанням правил дорожнього руху та перевезення вантажів.

2.5. Проводить технічне обслуговування тракторів, автомобілів, сільськогосподарських і меліоративних машин, технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських і меліоративних машин та пристроїв до них.

2.6. Визначає та усуває несправності тракторів, сільськогосподарських машин, автомобілів.

2.7. Ремонтує, складає та регулює вузли та агрегати середньої складності сільськогосподарських машин, тракторів із заміною окремих вузлів і деталей.

2.8. Проводить технічне обслуговування, ремонт, налагодження та регулювання простих машин і обладнання тваринницьких ферм та комплексів.

2.9. Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин.

2.10. Готує транспортні засоби та сільськогосподарські машини до зберігання.

2.11. Контролює витрати паливно-мастильних матеріалів на виконувану роботу.

2.12. Оформляє первинні документи з обліку робіт на машиннотракторних агрегатах, шляхові документи.

2.13. Веде інші документи первинного бухгалтерського обліку (за умови самостійного ведення господарства).

2.14. Виконує ручні та частково механізовані роботи з догляду за коровами та іншим поголів'ям великої рогатої худоби.

2.15. Годує та випасає тварин, птицю.

2.16. Доїть корів.

2.17. Вичищає гній, прибирає приміщення.

2.18. Бере участь у проведенні профілактичних заходів щодо запобігання захворюванням тварин.

2.19. Сортує, пакує яйця.

2.20. Зважує, навантажує та відправляє тварин на переробні підприємства.

2.21. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Робітник фермерського господарства 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Робітник фермерського господарства 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Робітник фермерського господарства 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Робітник фермерського господарства 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Робітник фермерського господарства 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Робітник фермерського господарства 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Робітник фермерського господарства 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Робітник фермерського господарства 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Робітник фермерського господарства 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Робітник фермерського господарства 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Робітник фермерського господарства 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Робітник фермерського господарства 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Робітник фермерського господарства 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Робітник фермерського господарства 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Робітник фермерського господарства 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Робітник фермерського господарства 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.