Інструкція для посади "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та курсове навчання за програмами підготовки трактористамашиніста сільськогосподарського виробництва в закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії A. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, способи та особливості виконання сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології;
      - будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тракторів класу до 20 кН включно, гусеничних тракторів класу до 30 кН включно, технологічні регулювання сільськогосподарських і меліоративних машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії;
      - вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт;
      - ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин та способи їх усунення;
      - системи технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин;
      - особливості обслуговування машин у разі застосування хімічних засобів захисту рослин;
      - правила дорожнього руху і перевезення вантажів;
      - правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських та інш. меліоративних машин;
      - основи організації, оплати праці та економічних відносин у сільськогосподарському виробництві;
      - правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин;
      - основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього середовища;
      - основні відомості про призначення і властивості металів та їх сплавів, неметалевих матеріалів, що застосовуються для виготовлення та ремонту деталей машин;
      - основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолодних рідин;
      - способи і правила виконання слюсарних робіт;
      - зміст і правила оформлення первинних документів щодо обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, дорожнього листа та інших документів);
      - норми виробітку і витрат паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт;
      - шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, способи та засоби підвищення продуктивності праці.

1.4. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Самостійно виконує сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах класу до 20 кН включно, гусеничних тракторах класу до 30 кН включно, сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються із цими тракторами, включаючи бульдозери, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.

2.2. Комплектує машинно-тракторні агрегати.

2.3. Виконує транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього руху та перевезення вантажів.

2.4. Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин, на яких працює.

2.5. Визначає несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, а також усуває їх.

2.6. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських і меліоративних машин та пристроїв до них.

2.7. Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин.

2.8. Виконує під наглядом майстра-налагоджувальника з технічного обслуговування машинно-тракторного парку роботи з періодичного технічного обслуговування і ремонту тракторів цієї категорії, сільськогосподарських і меліоративних машин.

2.9. Раціонально використовує паливно-мастильні, гумові технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини.

2.10. Готує трактори, сільськогосподарські та меліоративні машини та знаряддя до зберігання.

2.11. Виконує роботи з додержанням вимог охорони праці та охорони навколишнього середовища.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.